Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY / SAS 1 / 2018

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

4 stycznia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Projekt ustawy ma poprawić otoczenie prawne partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

  • minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);
  • wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);
  • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;
  • wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;
  • umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;
  • dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku.

 

REHABILITACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 stycznia 2018 r. na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty został projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

W ramach proponowanej nowelizacji przygotowano regulacje, które będą wspierać byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej (wtz) w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym dzięki udziałowi w zorganizowanej formie rehabilitacji. W praktyce ma to zapewnić prowadzenie zajęć klubowych w warsztacie terapii zajęciowej dla osób, które zakończyły uczestnictwo w wtz w związku z podjęciem zatrudnienia. Zajęcia klubowe realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej będą finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach nowego programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą PFRON. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 1,2 mln zł.

Projekt poszerza także katalog pracodawców, do których stosuje się obniżony wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych (2 proc.). Po zmianach będą wśród nich także: publiczne i niepubliczne przedszkola, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, kluby dziecięce oraz inne formy wychowania przedszkolnego, które na tej podstawie będą rozliczać się z wpłat na PFRON.

Projekt proponuje także wydłużenie z 14 do 30 dni prawa do zasiłku opiekuńczego przysługującego ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia przez nie 18 lat.

 

PESEL W AKCIE URODZENIA

9 stycznia 2018 r. na posiedzenie Rady Ministrów skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Projekt przewiduje dodanie numerów PESEL rodziców (o ile te zostały im nadane) do danych wpisywanych do aktu urodzenia osoby. Analogicznie ma zostać rozszerzony zakres gromadzonych danych w rejestrze PESEL. Dzięki temu zostaną wprowadzone jednoznaczne relacje pomiędzy osobą a jego rodzicami wpisanymi w akcie urodzenia. Umożliwi to podmiotom korzystającym z danych zgromadzonych w rejestrze PESEL na pobranie tych relacji, co uprości proces realizacji świadczeń, umożliwi łatwiejsze i  szybsze wnioskowanie obywatelom korzystającym z programów pomocowych.

 

REGIONALNY JĘZYK ŚLĄSKI

11 stycznia 2018 r. grupa posłów wniosła do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wniesiony przez posłów Platformy Obywatelskiej, Kukiz’15, Nowoczesnej, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Unii Europejskich Demokratów  ma  na celu nadanie statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu, który zostałby dopisany obok języka kaszubskiego w art. 19, pkt 2 ustawy.

 

WSPIERANIE BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

12 stycznia 2018 r. do Marszałka Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Projekt dotyczy określenia zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem. Projekt jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r., który koncentruje się na wsparciu mieszkaniowym kierowanym do osób o niskich i przeciętnych dochodach, które dotychczas nie mogły znaleźć mieszkania o dostępnym dla nich czynszu. Finansowym wsparciem objęte mają być także remonty lub przebudowy istniejących noclegowni i schronisk dla bezdomnych oraz przedsięwzięcia, w wyniku których powstaną ogrzewalnie.

 

PRZEDAWNIENIE PO NOWEMU

16 stycznia 2018 r. rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Projekt wprowadza krótszy, ogólny termin przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Skrócenie okresu przedawnienia zmusi wierzycieli do szybszego prowadzenia procesów windykacyjnych.

Ponadto, w związku z umożliwieniem organom egzekucyjnym dokonywania zajęć rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną, wprowadzono regulacje, które umożliwiłyby mu obronę przed egzekucją sądową lub administracyjną, ale jednocześnie nie pozwoliły na uchylenie się od egzekucji przez rozporządzanie środkami zgromadzonymi na zajętym rachunku. Dlatego zaproponowano, aby bank, w którym prowadzony jest rachunek dłużnika, po otrzymaniu zawiadomienia o jego zajęciu, zablokował środki na 7 dni, a następnie przekazał je po upływie tego okresu na rachunek organu egzekucyjnego. Jednak taki tryb nie będzie możliwy w sytuacji, gdy komornik zajmie rachunek, aby ściągnąć bieżące alimenty lub rentę. W takiej sytuacji bank – niezwłocznie – przekaże zajętą kwotę na rachunek bankowy komornika.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa