Akta stanu cywilnego

AKTUALNOŚCI - SAS 2 / 2018

1 marca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Był to projekt rządowy.

Uchwalona nowelizacja przewiduje, że od 1 czerwca 2018 r. możliwe będzie zgłoszenie urodzenia dziecka także w formie dokumentu elektronicznego. Zgłoszenie ma również zawierać oświadczenie o wyborze imienia dla dziecka. Po zarejestrowaniu urodzenia dziecka w USC, osobie zgłaszającej ten fakt zostanie przesłany – w postaci papierowej lub elektronicznej – odpis aktu urodzenia dziecka, a także powiadomienie o nadanym mu numerze PESEL i zaświadczenie o jego zameldowaniu, o ile wystąpią takie przesłanki.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa