SPIS TREŚCI 3 / 2018

AKTUALNOŚCI

Usługi zaufania oraz identyfikacja elektroniczna
M-3 w bloku z drewna
Nowe dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów
Spółdzielnia socjalna też wystąpi o zwrot składek ZUS

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Możliwość stosowania skargi pauliańskiej do wszystkich należności publicznoprawnych
Pobyt bezdomnego w placówce nie świadczy o miejscu zamieszkania

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Program opieki nad zwierzętami musi wskazywać konkretny podmiot odławiający bezdomne zwierzęta

ANALIZY I KOMENTARZE

Postępowania naprawcze JST są skuteczne, ale obciążone licznymi nieprawidłowościami
Czy ustawa o finansach publicznych daje dobre narzędzia oceny sytuacji finansowej samorządów?
Wyniki budżetów samorządowych za 2017 r. – umiarkowany optymizm
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji – wyzwanie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów
Zarządzanie bezpieczeństwem cyfrowym w samorządach

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Odpowiedzialność urzędnika z tytułu wykonywania obowiązków służbowych
Sytuacja prawna komisji rewizyjnej w gminie
Szczegółowy zakres zadań urzędników wyborczych
Sekretarz bezpartyjny, ale nie apolityczny
Czy możliwe jest skuteczne wybranie na wójta osoby skazanej na grzywnę?
Transmisja z obrad rady gminy na YouTube w kontekście RODO
Szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych w gminie
Czy rada gminy może wprowadzić ograniczenia w wyborze sołtysów?
Zasięgnięcie opinii jednostki pomocniczej gminy przed podjęciem uchwały
Nie z każdej prywatnej drogi straż gminna może usunąć porzucony wrak
Wykreślenie z ewidencji niepublicznego domu wczasów dziecięcych

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Załatwianie spraw w formie „telefonicznej”
Skarga na działalność burmistrza za uchylenie decyzji środowiskowej
Wniosek o udostępnienie informacji z kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska
Skierowanie decyzji do osoby nieżyjącej?
Przedawnienie w karze administracyjnej
Wskazówki w decyzji kasatoryjnej co do dalszego postępowania

FINANSE SAMORZĄDU

Uzależnienie wydania dokumentu od uiszczenia opłaty skarbowej?
Czy organ podatkowy może pobierać opłaty od strony za sporządzanie kopii dokumentów?
Rozliczanie dotacji podmiotowej przez instytucje kultury

POWIATY

Kiedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest właściwy w sprawach hałasu?
Prezydent miasta na prawach powiatu działa wyłącznie jako starosta

PRAWO PRACY

Dodatkowe świadczenia dla pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe?
Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora biblioteki dotychczasowemu dyrektorowi
Urlop na żądanie – czy wystarczy zawiadomienie pracodawcy?
Jak ustalić liczbę zatrudnionych dla obowiązku dokonywania wpłat na PFRON?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Elektronizacja systemu zamówień publicznych
Kto ustala budżet zamówienia – wójt czy rada gminy?
Naliczane kary umowne nie zawsze dotyczą tylko terminu realizacji zamówienia
Omyłka rachunkowa a błąd w obliczeniu ceny
Wadium musi być zaksięgowane przed terminem składania ofert
 

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Bieg zasiedzenia przerywa tylko powództwo właściciela
Gmina zaskarży zarządzenie zastępcze wojewody zakazujące zgromadzenia
Zarządca drogi odpowiada za nieusunięte zagrożenia
Powództwo o finansowanie zadań zleconych

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Opłata za odpady komunalne - gmina nie segreguje, ale płacić trzeba
Statut sołectwa: zasady wyboru sołtysa
Absolutorium - podsumowanie wykonania budżetu
Dopuszczalność skargi na uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Zasady zwrotu zasiłków z pomocy społecznej
Ośrodek kultury nie może realizować zadań z zakresu wspierania rodziny
Nie można nowelizować uchwały, która utraciła moc obowiązującą

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Absolutorium wymaga bezwzględnej większości
Nieważność uchwały absolutoryjnej
Ogólnikowe zarzuty nie mogą być podstawą nieudzielenia absolutorium
Brak rozstrzygnięcia w sprawie absolutorium

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa