Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 4 / 2018

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

4 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany trzech rozporządzeń Ministra Finansów, upraszczające plany finansowe i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (poz. 1393).

Rozporządzenie to wprowadza regulacje zgodnie, z którymi sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, grupa paragrafów albo dział, rozdział, paragraf, zaś sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. 1394).

Rozporządzenie to umożliwia zarządowi jednostki samorządu terytorialnego dokonywanie  wyboru poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych – szczegółowość ta nie może być mniejsza, niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Rozporządzenie to precyzuje, które paragrafy w jednostkach samorządu terytorialnego łączą się, i w jakie grupy. W efekcie wskazane rozporządzenia prowadzą, z jednej strony do umożliwienia samorządom większego wpływu na szczegółowość projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, która ma charakter fakultatywny, a z drugiej upraszczają zakres sprawozdań tych jednostek.

 

 

DOCHODY JST – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z 9 sierpnia 2018 r., pod poz. 1530 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa określa:

  • źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
  • zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

 

 

LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

9 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1527).

Zgodnie z jego treścią gmina Ostrowice zostaje zniesiona z dniem 1 stycznia 2019 r. W tym też dniu jej obszar zostanie podzielony pomiędzy dwie sąsiednie gminy: Drawsko Pomorskie oraz Złocieniec. Do gminy Drawsko Pomorskie włączone zostaną obręby ewidencyjne Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o łącznej powierzchni 6558,36 ha. Natomiast do gminy Złocieniec włączone zostaną obręby ewidencyjne Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino, o łącznej powierzchni 8500,04 ha.

Dotacje na drogi lokalne
10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Nowelizacja przewiduje, że dotacje na przebudowę, budowę lub remonty dróg lokalnych będą udzielane także na inwestycje, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych przez rząd programów społeczno – gospodarczych. Dotowane będą też inwestycje poprawiające dojazd do instytucji publicznych oraz świadczących usługi publiczne, w szczególności z zakresu zdrowia, czy oświaty.

 

DOTACJE NA DROGI LOKALNE

10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Nowelizacja przewiduje, że dotacje na przebudowę, budowę lub remonty dróg lokalnych będą udzielane także na inwestycje, których celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej nieruchomości, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe w wyniku przyjętych przez rząd programów społeczno – gospodarczych. Dotowane będą też inwestycje poprawiające dojazd do instytucji publicznych oraz świadczących usługi publiczne, w szczególności z zakresu zdrowia, czy oświaty.

 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r. poz. 1507).

Nowelizacja modyfikuje obecny model szacowania szkód łowieckich w ten sposób, że zadanie to zostaje odebrane gminom i przekazane do realizacji wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Jednocześnie nowelizacja przekazuje WODR-om środki finansowe (m.in. z niektórych kar) jako dochody na realizację zadań związanych z szacowaniem szkód łowieckich. Natomiast przepisy przejściowe nowelizacji rozstrzygają, że do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

WŁASNOŚĆ LOKALI

23 sierpnia 2018 r. weszła w życie ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o własności lokali (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1506).

Nowelizacja jednoznacznie przesądza, że ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że zasady tej nie stosuje się do budynków istniejących przed 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed tą datą. W nowelizacji znalazł się także zapis mówiący, że odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne. Ograniczenie to nie ma zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed dniem 11 lipca 2003 r.

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od 24 sierpnia 2018 r. (częściowo z mocą wsteczną od 1 lipca br.) obowiązuje ustawa z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r., poz. 1532).

Nowelizacja – zgodnie z uzasadnieniem – dotyczy zwiększenia nakładów finansowych ze środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia oraz uregulowania kwestii przeznaczenia środków publicznych na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów.

 

TURYSTYKA SZKOLNA I PRZEDSZKOLNA

1 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r., poz. 1533).

Nowymi rozwiązaniami przewidzianymi w projekcie są:

  • ustalenie trzech form, w jakich jest organizowane krajoznawstwo i turystyka, uwzględniających specyfikę organizowanej formy. W projekcie określono następujące formy krajoznawstwa i turystyki organizowane przez szkoły i placówki: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
  • odstąpienie od używania pojęcia „imprezy”, które w praktyce nie było stosowane przez szkoły i placówki, a ponadto bywało kojarzone z analogicznym pojęciem występującym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.);
  • odstąpienie od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa