SPIS TREŚCI SAS 5 / 2018

AKTUALNOŚCI

Zmiany w skolnictwie zawodowym
Fundusz Dróg Samorządowych
Działalność kulturalna

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Anonimizacja dokumentów przez wójta niezgodna z obowiązkiem udzielenia informacji publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Czystość i porządek w gminach – regulamin

ANALIZY I KOMENTARZE

Dlaczego polski system dochodów komunalnych jest wadliwy?
Fundusz Dróg Samorządowych
Sądy kwestionują opłaty ustalane przez Wody Polskie
Zmiany w partnerstwie publiczno-prywatnym oraz gospodarce komunalnej
Realizacja projektów partnerstwa publiczno-prywatnego – perspektywy rozwoju
Czy obszary chronione są istotnym problemem dla samorządów?
Po wyborach trzeba posprzątać
Z pieniędzy wydanych na promocję kandydatów trzeba się rozliczyć

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Nowe uprawnienia i obowiązki radnych
Uprawnienia przewodniczącego rady gminy wybranego w 2018 r.
Wypłata diet radnym w przypadku nakładających się kadencji
Transmisja sesji rady gminy od nowej kadencji możliwa na YouTube
Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym
Przetwarzanie danych osobowych w trakcie kampanii wyborczych
SPAM a informacja publiczna
Zasady tworzenia budżetu obywatelskiego
Kiedy gmina może zbyć działkę w trybie bezprzetargowym?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Instytucja procesowa ponaglenia administracyjnego 
Skarga na działalność rady gminy w zakresie kompetencji przyznanej komisji rewizyjnej
Komu można wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu?
Czy w ramach specustawy mieszkaniowej można wywłaszczać nieruchomości?
Czy wójt powinien zareagować na skargi na pracowników?

FINANSE SAMORZĄDU

Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
Działalność organizacji pożytku publicznego a zwolnienie z podatku od nieruchomości 

PRAWO PRACY

Czy ustępujący burmistrz może wrócić do pracy w urzędzie?
Dwie odprawy dla burmistrza po ukończeniu kadencji?
Pomieszczenie na działalność organizacji związkowej w szkole
Kto odpowiada za treść ogłoszeń zamieszczonych w gablocie szkoły?
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmodyfikowano przesłanki unieważnienia przetargu
Ustalenie planu zamówień publicznych – jednym z obowiązków radnych nowej kadencji
Urząd Zamówień Publicznych rekomenduje stosowanie zaliczek w zamówieniach publicznych
Ograniczenie prawa do łączenia potencjału członków konsorcjum
Polisa odpowiedzialności cywilnej nie służy ubezpieczeniu konkretnego zamówienia

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Obniżenie wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
Skarga na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej
Powikłania po wypadku na oblodzonym chodniku

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Nieruchomości zajęte pod działalność gospodarczą
Zajęcie użytków rolnych pod elektrownię słoneczną
Nieuzasadniony wymóg rady gminy dotyczący grzebowiska dla zwierząt
Możliwość wprowadzenia opłaty miejscowej
Opłata targowa – usługi gastronomiczne
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Nauczycielskie wynagrodzenia
Usytuowanie miejsc sprzedaży alkoholu
Planowanie przestrzenne - zasady dla małej architektury
Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
Pracownicy samorządowi – wynagrodzenie wójta

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Podatek od nieruchomości – zwolnienia dla przedsiębiorców
Podatek od nieruchomości – pomoc de minimis
Podatek rolny – zwolnienie podatkowe
Podatek rolny – zwolnienia z powodu zaprzestania produkcji rolnej
Podatek od nieruchomości – nieuprawnione różnicowanie wysokości stawek
Dane niezbędne do wymiaru i poboru podatku
Udzielanie i rozliczanie dotacji dla przedszkoli
Vacatio legis uchwały w sprawie opłaty targowej

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa