Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY / SAS 5/2018

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

21 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych  w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 20 września 2018 r., poz. 1804).

Rozporządzenie określa wzory:

 • zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności z tytułu podatku od towarów i usług lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
 • protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 • protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 • protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 • zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
 • protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

 


 

USTRÓJ M.ST. WARSZAWY – TEKST JEDNOLITY USTAWY

W Dzienniku Ustaw z 25 września 2018 r., pod poz. 1817 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Zgodnie z przepisami ustawy miasto stołeczne Warszawa, oprócz zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi samorządu gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta, a w szczególności zapewnia warunki niezbędne do:

 • funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych;
 • przyjmowania delegacji zagranicznych;
 • funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym, mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.

 


 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

25 września 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz.U. z 24 września 2018 r., poz. 1810).

Rozporządzenie określa:

 • szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i uczniom objętych Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r., ustanowionym uchwałą nr 125/2018 Rady Ministrów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r.;
 • formy i zakres pomocy;
 • tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.
 • Rozporządzenie to traci moc obowiązującą 31 grudnia br.


DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE – TEKST JEDNOLITY USTAWY

W dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1872 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Ustawa określa zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej.


BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH – TEKST JEDNOLITY USTAWY

W Dzienniku Ustaw z 1 października 2018 r., pod poz. 1870 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ustawa określa:

 • zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;
 • warunki bezpieczeństwa imprez masowych;
 • zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych;
 • zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych;
 • zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.


SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

1 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy, rodziny i polityki społecznej w27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1859).

Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy: bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej, poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, oraz innym wymienionym w jego przepisach osobom jednorazowej pomocy finansowej na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej.


DROGI KRAJOWE

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1846).

Od 1 stycznia 2019 r. do kategorii dróg krajowych zaliczone zostaną:

 • odcinek drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego (od ul. Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania
 • z drogą krajową nr 11) w mieście i gminie Jarocin (w ciągu drogi krajowej nr 12);
 • odcinek drogi wojewódzkiej – ul. Laubitza (od ul. Dworcowej do ul. Toruńskiej), ul. Toruńska (od ul. Laubitza do granicy miasta) w mieście Inowrocław oraz odcinek drogi wojewódzkiej (od granicy miasta Inowrocław do skrzyżowania z drogą krajową nr 15) w gminie Inowrocław (w ciągu drogi krajowej nr 25);
 • odcinek drogi gminnej – ul. Obwodnica (od ul. Energetyków do ul. Krakowskiej) w mieście Skawina
 • (w ciągu drogi krajowej nr 44).

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa