SPIS TREŚCI SAS 1/2019

AKTUALNOŚCI 

PROJEKTY

Ograniczenie biernego prawa wyborczego wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Prawo zamówień publicznych
Taryfy za energię elektryczną

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Dwie diety dla sołtysa będącego radnym?
Kary za brak zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

ANALIZY I KOMENTARZE

Jak sprostać wymogom RODO?
Dotacje dla samorządów na inwestycje z ochrony środowiska w 2019 r.
Dotacje na gminne programy niskoemisyjne
Prawo wodne – nowy przepis skierowany do organów wykonawczych gmin i powiatów
Obowiązki gmin w zakresie elektromobilności coraz bliżej!
Nie każda działalność zarobkowa jest działalnością gospodarczą
Wójt, burmistrz, prezydent miasta w organach spółek komunalnych?

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Obowiązek wprowadzenia do porządku obrad rad gmin i powiatów projektu uchwały klubu radnych
RODO a publikowanie wizerunku osoby, uczestniczącej w gminnym wydarzeniu publicznym
Czy radny może występować jako pełnomocnik fundacji
do organu własnej gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta)?

Czy radny powiatu ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów starostwa?
Udzielanie pomocy przez gminę w wypadkach losowych
Udzielanie przez powiat pomocy rzeczowej samorządom innego państwa

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wymagany podpis pod podaniem złożonym w formie elektronicznej do organu administracji
Czy organ administracji ma obowiązek sporządzania kopii akt sprawy do wglądu stronom?
Czy możliwa jest zmiana zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z przekształceniem spółki?
Decyzja o warunkach zabudowy wydana z naruszeniem prawa

FINANSE SAMORZĄDU

Jak postępować z wnioskami w sytuacji wyczerpania limitu pomocy de minimis?
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości po zakończeniu budowy

PRAWO PRACY

Zatrudnienie odwołanego zastępcy burmistrza  na stanowisku kierownika referatu bez naboru?
Czy wynagrodzenie pracownika można przekazywać w częściach na konto i do kasy urzędu?
Odprawa emerytalna dla byłej nauczycielki
Czy stosunek pracy w starostwie, zawieszony na czas
pełnienia funkcji wójta gminy, wlicza się do stażu pracy?

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy można przenieść do nowego pracodawcy?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przypominamy o obowiązku sporządzenia sprawozdania z zamówień udzielonych w 2018 r.!
Nowa ustawa o e-fakturowaniu w zamówieniach publicznych
Gmina nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie
Wójt musi wybrać geodetę, świadczącego usługi na rzecz gminy
Czy można zrezygnować z wymogu elektronicznego składania ofert przetargowych?
 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ochrona praw lokatorów
Postępowanie wieczystoksięgowe w razie śmierci uczestnika
Drogi publiczne: obowiązki zarządcy drogi dotyczące poboczy
Odpowiedzialność gminy za nieuprzątnięte chodniki

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Rada gminy nie może przyznać wójtowi drugiego dodatku specjalnego
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Udostępnianie stronie akt sprawy w formie kopii
Działka z fragmentem budynku sąsiedniej działki jest gruntem zabudowanym
Zakaz korzystania przez radnego powiatu z mienia powiatu
Udzielenie pozwolenia na budowę tylko przed rozpoczęciem robót budowlanych

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Termin na zwołanie nadzwyczajnej sesji rady gminy dotyczy również jej przeprowadzenia
Zwrot wydatków na dożywianie a odstąpienie od żądania zwrotu wydatków
Obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków tylko w określonych przypadkach

Uchwalenie przez radę gminy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Budżet: zasada jawności gospodarki finansowej gminy
Pożyczka musi być uwzględniona w uchwale budżetowej gminy
Zasady udzielania dotacji: pomoc de minimis
Rada gminy może obniżyć w drodze uchwały średnią cenę drewna
Zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa