Taryfy za energię elektryczną

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY- SAS 1/2019

24 stycznia 2019 r. do konsultacji publicznych oraz uzgodnień skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.

Przygotowanie rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, zwanego dalej “rozporządzeniem taryfowym”, jest konieczne w związku ze zmianami delegacji do jego wydania przez:

  • art. 54 pkt 11 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317) – utworzenie grupy taryfowej dla drogowego elektrycznego transportu publicznego,
  • art. 95 pkt 10 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2019 r., poz. 42) – usunięcie z uzasadnionych kosztów zakupu energii elektrycznej kosztów poniesionej opłaty zastępczej oraz uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Dodatkowo projekt nowego rozporządzenia taryfowego wprowadzi przepisy regulujące udzielanie bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy. Zaproponowana zmiana przepisów wynika ze zmianą od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązywania nowych zasad naliczania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz standardów jakościowych obsługi odbiorcy wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Energii z 29 grudnia 2017 r. W powyższym terminie, z przyczyn obiektywnych, nie będzie możliwe przystosowanie się w pełni operatorów systemów dystrybucyjnych oraz spółek obrotu energią elektryczną do zmian. Mając na względzie dobro i pewność zasilania odbiorców, termin 1 stycznia 2019 r. okazał się nieprzystający do środków i możliwości na przystosowanie się operatorów systemów dystrybucyjnych i spółek obrotu do wdrożenia poprawnie funkcjonującego systemu „automatycznych” bonifikat.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa