Udostępnianie informacji o nagrodach dla pracowników urzędu marszałkowskiego

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2 / 2019

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2018 r., I OSK 159/17

Udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej nagród otrzymanych przez pracowników urzędu marszałkowskiego, warunkowane jest posiadaniem przez każdego z nich statusu osoby „pełniącej funkcje publiczne”.

Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2018 r. Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym.
Stowarzyszenie zajmujące się działaniami m.in. na rzecz swobodnego dostępu do informacji publicznej, wniosło o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej nagród otrzymanych przez pracowników urzędu marszałkowskiego za 2015 rok. Stowarzyszenie wnioskowało o pełną listę pracowników, ze wskazaniem imienia i nazwiska każdej osoby wraz z podaniem wysokości otrzymanej nagrody.
W odpowiedzi przez urząd marszałkowski została udostępniona informacja dotycząca przyznanych nagród, jednak wyłącznie co do osób, które (w ocenie organu) pełnią funkcje publiczne tj.: członka zarządu, skarbnika, sekretarza województwa, zastępcy sekretarza, dyrektora, zastępcy dyrektora w poszczególnych departamentach. Zdaniem urzędu, tylko ww. osoby mają realny wpływ na dysponowanie majątkiem samorządu województwa, a w konsekwencji posiadają status osoby pełniącej funkcję publiczną, w rozumieniu przyjętym na gruncie art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.).
Stowarzyszenie wniosło odwołanie od decyzji odmownej, jednak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Organ odwoławczy zgodził się z argumentacją prezentowaną przez organ I instancji.
Na decyzję SKO stowarzyszenie wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który wyrokiem z 19 października 2016 r., II Sa/Gd 457/16 uchylił decyzje urzędu marszałkowskiego i SKO. W uzasadnieniu wskazał, że odmawiając udostępnienia informacji co do wymienionych w załączniku do decyzji 724 pracowników urzędu marszałkowskiego, organy wskazały jedynie, że nie pełnią one funkcji publicznej. Nie wyjaśniono natomiast, dlaczego w ocenie orzekających w sprawie organów żadna z tych osób nie pełni funkcji publicznej.
Wyrok ten został w całości zaskarżony kasacyjnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przez stowarzyszenie. NSA kasację oddalił.
W ocenie NSA, w przedmiotowej sprawie istotą sporu jest kwestia zasadności odmowy udostępnienia żądanych informacji ze względu na prywatność osób fizycznych. W takiej bowiem sytuacji art. 5 ust. 2 u.d.i.p. stanowi podstawę do ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Z powyższego przepisu wynika, że dostęp do informacji publicznej może podlegać ograniczeniom ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast informacja dotyczy osób pełniących funkcje publiczne i ma związek z pełnieniem tych funkcji lub gdy osoba fizyczna bądź przedsiębiorca zrezygnują z przysługujących im praw, dostęp do informacji nie może zostać ograniczony z powołaniem się na ochronę prywatności lub tajemnicy przedsiębiorcy.
Sąd uznał, że kluczową dla oceny charakteru pełnionej przez osobę fizyczną funkcji jest wykładnia pojęcia „osoba pełniąca funkcje publiczne” i dokonał wykładni tego pojęcia. NSA przyjął, że podstawową przesłanką, która umożliwia zastosowanie art. 5 ust. 2 u.d.i.p., jest zatem jednoznaczne ustalenie, czy osoba, której dotyczy żądana informacja publiczna jest osobą pełniącą funkcję publiczną, czy też nie. Dopiero bowiem zbadanie tej okoliczności pozwala na prawidłowe ustalenie możliwości zastosowania ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 2 ustawy. Jeżeli żądana informacja dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną i ma związek z pełnieniem tej funkcji, to organ zobowiązany do jej udzielenia nie może odmówić udostępnienia takiej informacji z uwagi na ograniczenia wynikające z art. 5 ust 2 ustawy. W przeciwnym jednakże wypadku nie można udzielić informacji.

oprac. Jakub Gortyński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa