Elektromobilność

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2019

15 maja 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych, związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 12 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ustawa nakłada obowiązek zapewniania mocy przyłączeniowej, pozwalającej wyposażyć stanowiska postojowe w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w moc nie mniejszą niż 3,7 kW. W związku z powyższym, wykonując upoważnienie ustawowe, należy określić sposób ustalania mocy przyłączeniowej. Ponadto, projektowane rozporządzenie częściowo implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844 z 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75). Dyrektywa ta, między innymi wspiera rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na parkingach samochodowych w budynkach, wymagając zainstalowania infrastruktury kanałów i punktów ładowania. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa