Przegląd legislacyjny

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 3 / 2019

ODPADY

1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 819).

Rozporządzenie określa następujące wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:

 • wzór karty przekazania odpadów, który jest określony w Załączniku nr 1 do rozporządzenia;
 • wzór karty ewidencji odpadów, który jest określony w Załączniku nr 2 do rozporządzenia;
 • wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych, który jest określony w Załączniku nr 3 do rozporządzenia;
 • wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, który jest określony w Załączniku nr 4 do rozporządzenia;
 • wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który jest określony w Załączniku nr 5 do rozporządzenia;
 • wzór karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, który jest określony w Załączniku nr 6 do rozporządzenia


PODATEK LEŚNY

W Dzienniku Ustaw z 13 maja 2019 r. pod poz. 888 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Zgodnie z jej przepisami: opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem zaś – w rozumieniu ustawy – są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatek leśny należy do danin lokalnych stanowiących dochód gmin.


WSKAŹNIKI: PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

W Monitorze Polskim z 13 maja 2013 r. opublikowany został komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 424).

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39, 730 i 752) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosło 4950,94 zł.


ORDYNACJA PODATKOWA

W Dzienniku Ustaw z 14 maja 2019 r. pod poz. 900 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Ustawa normuje:

 • zobowiązania podatkowe;
 • informacje podatkowe;
 • postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową i czynności sprawdzające;
 • tajemnicę skarbową.


RZECZY ZNALEZIONE

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2019 r. pod poz. 908 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Ustawa określa:

 • obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego;
 • postępowanie w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru;
 • postępowanie z rzeczami o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.


PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ

W Dzienniku Ustaw z 16 maja 2019 r. pod poz. 916 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustawa ta stanowi, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z jej przepisami przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

 • mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
 • mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.


PRAWO O RUCHU DROGOWYM

25 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), uchwalona 15 marca 2019 r.

Zjawisko nieuprawnionej ingerencji we wskazania licznika przebiegu pojazdu mechanicznego przybrało w ostatnich latach skalę nieakceptowaną społecznie. Nowelizacja przewiduje z jednej strony kryminalizację nieuprawnionej ingerencji we wskazania stanu licznika przebiegu pojazdu mechanicznego oraz niezgłoszenia w stacji kontroli pojazdów faktu wymiany takiego licznika, z drugiej zaś nakładają na stację obsługi pojazdów obowiązek przekazania do Centralnej Ewidencji Pojazdów  (dalej: CEP) informacji o wymianie licznika i jego przebiegu w momencie odczytu. Przepisy nakładają także na odpowiednie służby obowiązek przekazywania do CEP stanów liczników pojazdów kontrolowanych przez te służby w trakcie kontroli ruchu drogowego. Inne proponowane zmiany mają na celu dostosowanie aspektów technicznych prowadzonej ewidencji, będące konsekwencją planowanej nowelizacji.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa