SPIS TREŚCI SAS 5 / 2019

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Gospodarka wodna
Energia ze źródeł odnawialnych
Centralna ewidencja pojazdów
Centralna Informacja Emerytalna
Szkolnictwo specjalne

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

VAT od gminnych zakupów – korzystne stanowisko NSA kontra wyrok Trybunału Sprawiedliwości

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy powinna ocenić zasadność ustalonych przez wójta przepisów porządkowych

ANALIZY I KOMENTARZE

Opłata śmieciowa w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zmiany w zakresie stawek opłat śmieciowych
Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi według ilości zużytej wody

Nowe obowiązki gmin, miast i powiatów w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Finansowanie przez samorządy infrastruktury kolejowej

FUNKCJONOWANIE SAMORZADU

Dowożenie do szkoły i zapewnienie opieki uczniom niepełnosprawnym
Czy w uchwale w sprawie poboru podatków rada gminy może wskazać termin wypłaty wynagrodzenia inkasenta?
Kto poza wójtem, burmistrzem, prezydentem może wydawać decyzje administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zakres upoważnienia w celu zapewnienia ciągłości pracy organu – tryb art. 268 a KPA
Pozwolenie na budowę może być przedmiotem dziedziczenia
Poświadczanie oryginałów dokumentów przez organ administracji publicznej
Oględziny w postępowaniu administracyjnym i podatkowym
Doręczenie przesyłki rejestrowanej tylko w mieszkaniu adresata?

FINANSE SAMORZĄDU

Jak wyliczyć wynagrodzenie nauczycieli uwzględniając okres strajku?
Dotacja z powiatu dla niepublicznego domu wczasów dziecięcych
Czy finansowanie przez powiat niepublicznych placówek jest obligatoryjne?

PRAWO PRACY

Czy zastępca wójta, sekretarz gminy lub kierownik mogą odbierać nadgodziny?
Powierzenie zadań bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy w urzędzie
Czy służbę wojskową można wliczyć do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?
Umowa na zastępstwo w czasie urlopu rodzicielskiego pracownika

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Od stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo zamówień publicznych
Obowiązek złożenia oferty w języku polskim – dla jakich dokumentów?
Faktury elektroniczne – jakie zapisy zawrzeć w umowie?
Czy e-mail może zastąpić przesłanie odwołania za pomocą ePUAP?
Ryczałtowe wynagrodzenie może ulegać zmianie

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 5/2019

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Rady gmin muszą znowelizować uchwały w sprawie stawek opłat
za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Organ prowadzący szkołę musi zapewnić wszystkim
uczniom możliwość korzystania z leczenia stomatologicznego

Nowe obowiązki gmin, miast i powiatów w celu
zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Od kiedy wejdzie w życie obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?
Dziennikarz nie ma odrębnych przywilejów w dostępie do informacji publicznej
Prawie trzymilionowa kara za wyciek danych dla spółki prowadzącej sklepy internetowe
Prawidłowe przygotowanie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego

HISTORIA SAMORZĄDU

Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej

ZE ZWIĄZKU GMIN WIEJSKICH W II RZECZYPOSPOLITEJ

Stanowisko XIX Kongresu Gmin Wiejskich w sprawie sytuacji finansowej samorządów

ZE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Z Zarządu ZMP w Warszawie

PROMOCJA MIAST

Miasta mają dobry PR

ZE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH

Wnioski z analizy sytuacji szpitali powiatowych w połowie 2019 roku

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może skarżyć uchwałę rady w sprawie referendum odwoławczego
Spór sądowy wójta i rady gminy dotyczący rozwiązania umowy z radnym – pracownikiem
Rada miasta nie może postanowić, że gminne spółki będą podlegać kontroli komisji rewizyjnej

SAMORZĄDOWY SAVOIR-VIVRE

Wizytówki i netykieta

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Wywiad z Szymonem Chrostowskim – Prezesem Fundacji „Wygrajmy Zdrowie”
Koalicja na Rzecz Przeciwdziałania Osteoporozie w Powiecie Wałeckim

DOTACJE DLA SAMORZĄDÓW

Program STOP SMOG

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

„Niepodległa do hymnu”

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 5/2019

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Negatywne materiały w mediach a ochrona dóbr osobistych gminy
Częściowa odpowiedzialność gminy za uszkodzenie auta na drodze
Zwrot kosztów za prywatną ekspertyzę, niezbędną do dochodzenia odszkodowania
Prawo do renty rodzinnej do czasu zakończenia studiów

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Rada gminy nie może naruszać przepisów k.c., uchwalając regulamin korzystania z cmentarza
Fundusz sołecki nie może być przeznaczony na wycieczki dla mieszkańców

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy nie ma uprawnienia do ustalania rozkładów jazdy
Nieprawidłowe określenie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej
Rada miejska nie może w regulaminie uzależnić uzyskania stypendium od oceny z zachowania
Przenoszenie prawa własności urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na gminę

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Rada miasta nie może określać w uchwale, dotyczącej opłat za odpady,
kogo należy uważać za mieszkańca nieruchomości

Określenie terminu „wejścia w życie” jest ważnym elementem aktu prawnego
Opłata targowa musi być określona dla wszystkich form i sposobów sprzedaży
Brak rozstrzygnięcia w kwestii absolutorium dla wójta

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa