Przegląd legislacyjny

AKTUALNOŚCI / PRZEGLĄD LEGISLACYJNY - SAS 5/2019

BUDŻET ROKU 2019

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1907).

Zgodnie z nowelizacją od 1 stycznia 2019 r. podstawą naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. w wysokości 3278,14 zł. Podstawa w tej wysokości obowiązywała do 31 lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 r., podstawą naliczania funduszu jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3389,9 zł. Oznacza to wzrost o 3,4 proc.

W 2019 r. odpis podstawowy na fundusz na jednego pracownika wynosi:

  • 1229,3 zł – od 1 stycznia do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,2 zł – od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

23 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającerozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1903).

Nowelizacja zmienia zasady przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe dokumentów związanych z wieloletnimi prognozami finansowymi (WPF) jednostek samorządu terytorialnego. Projekty WPF przekazuje się za pomocą aplikacji w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Natomiast uchwały w sprawie WPF regionalne izby obrachunkowe przekazują w terminie 5 dni roboczych liczonych od wydania rozstrzygnięć nadzorczych w ich sprawie (wraz z tymi rozstrzygnięciami). Jeżeli z powodu awarii przekazanie ww. dokumentów jest niemożliwe w terminach ustawowych, ich przekazanie powinno nastąpić pierwszego dnia roboczego po usunięciu awarii.

ZABYTKI

19 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. z 4 października 2019 r., poz. 1886).

Nowelizacja wprowadza zasady postępowania w razie stwierdzenia niezgodności danych zawartych w karcie ewidencyjnej zabytku włączonej do wojewódzkiej ewidencji zabytków ze stanem faktycznym lub prawnym. Czynności zastąpienia danych nieprawidłowych odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym, jak też ujawnienia nowych danych lub usunięcia błędnych danych wykonywać ma wojewódzki konserwator zabytków – który w razie stwierdzenia stanu niezgodności – sporządzać będzie nową kartę ewidencyjną zabytku, zawierającą już dane zgodne ze stanem faktycznym, jak też i prawnym. Projekt przewiduje jednocześnie obowiązek pozostawienia pierwotnej karty ewidencyjnej zabytku w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w drodze trwałego jej połączenia z nową kartą ewidencyjną. Nowa karta ewidencyjna będzie następnie przekazywana Generalnemu Konserwatorowi Zabytków, celem włączenia jej do krajowej ewidencji zabytków.

REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rad Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 7 października 2019 r., poz. 1898).

Nowelizacja wskazuje m.in., że wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi:

  • w 2019 r. – 18 096 zł;
  • w 2020 r. – 20 496 zł;
  • w 2021 r. – 21 696 zł;
  • w 2022 i w latach następnych – 22 896 zł.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2019 r., pod pozycją 1895 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

Ustawa określa środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej „zużytym sprzętem”, i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2019 r. pod pozycją 1874 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Ustawa reguluje zasady pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, w tym zasady:

  • przedterminowego rozwiązywania umów długoterminowych;
  • finansowania kosztów powstałych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych;
  • wypłacania środków na pokrycie kosztów związanych z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych;
  • obliczania, korygowania i rozliczania kosztów rozwiązywania umów długoterminowych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa