Spis treści SAS4/2020

SPIS TREŚCI SAS 4 / 2020

PROJEKTY

Prawo budowlane
Wynagrodzenia nauczycieli
Edukacja informatyczna
Ochrona zdrowia
Pomoc JST poszkodowanym w wyniku działania żywiołu
Nazwy gmin i miejscowości

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Rada gminy w czasie pandemii może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości

ANALIZY I KOMENTARZE

Czy uchwała o udzieleniu/nieudzieleniu organowi
wykonawczemu JST wotum zaufania wymaga uzasadnienia?

Obowiązek selektywnego zbierania  odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
Problemy egzekucji przedsiębiorców jako wspólników spółki osobowej

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy gmina może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej?
Na podstawie jakich dokumentów wójt może wydać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym?
Wymagania dotyczące zezwolenia dla rolnika na produkcję miodu pitnego

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Brak możliwości skutecznego wniesienia skargi do sądu na bezczynność organu,
po zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji ostatecznej

Logiczne podstawy uzasadnienia decyzji administracyjnej
Wykładnia teleologiczna (celowościowa) w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego

FINANSE SAMORZĄDU

Problem opodatkowania ferm podatkiem od nieruchomości
Czy gmina musi płacić VAT przy zbyciu mienia komunalnego?

PRAWO PRACY

Czy nauczyciele mogą być zobowiązani do bezpłatnego pełnienia funkcji opiekuna projektu edukacyjnego?
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dla nauczycieli pracujących zdalnie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe p.z.p. – zamówienia sektorowe Wystąpienie epidemii może uzasadnić unieważnienie przetargu
Tarcza 4.0. istotnie zmienia procedury przetargowe
Treść specyfikacji definiuje znaczenie warunku udziału w przetargu
Hierarchia dokumentów – prymat opisu przedmiotu zamówienia
Wpływ zamówień nieprzewidzialnych na dzielenie zamówień

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4 / 2020

AKTUALNOŚCI / ALERTY PRAWNE

Ruszył „Fundusz Inwestycji Lokalnych”
Coraz mniej czasu do spisu rolnego w 2020 r.
Możliwość przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Głosowanie korespondencyjne – sukces czy porażka?
Tymczasowe przeniesienie pracownika samorządowego do innej pracy w czasie zagrożenia pandemią
Fundusz Inwestycji Lokalnych – „tarcza samorządowa” dla gmin i powiatów
Przejściowe limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Sankcje dla podmiotu zatrudniającego, związane z prowadzeniem Pracowniczego Planu Kapitałowego

SĄDY O SAMORZĄDACH

Uchwała rady gminy obniżająca wynagrodzenie wójta podlegatylko ograniczonej kontroli sądu
Rada gminy (miasta), ustalając wysokość wynagrodzenia wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), nie może kierować się oceną poglądów politycznych

Uchwała rady o kierunkach działania wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
nie może wkraczać w zakres należnych mu ustawowo kompetencji

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA W SAMORZĄDACH

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej
realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Z GMIN I POWIATÓW

Wspólne stanowisko korporacji samorządowych w sprawie wytycznych dla szkół

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 4/2020

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Granice prawa do krytyki podmiotów publicznych
Nie narusza dobrego imienia miasta podjęcie na jego terenie
działalności gospodarczej w formie prowadzenia klubu go-go

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Za działania zastępcy wójta, reprezentującego gminę zgodnie z uchwałą rady, odpowiada rada a nie wójt
Organ może stwierdzić wygaśnięcie mandatu, jeśli radny nie mieszka
w danej miejscowości, ani nie ma zamiaru stale tam zamieszkiwać

Ustny i niezaprotokołowany wniosek nie może być uznany
za powód do wystąpienia przewodniczącego rady o zmianę składu komisji powiatu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy musi ująć w regulaminie, uchwalanym na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wszystkie kwestie wskazane w tym przepisie
Rada miasta nie może uchylić uchwały unieważnionej wcześniej wyrokiem sądu administracyjnego
Wyznaczanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli narusza przepisy ustawy Prawo wodne

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Akt prawny, mający obowiązywać od konkretnej daty,
musi mieć zapis niebudzący wątpliwości co do terminu wejścia w życie

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie uzależniają stawek opłat od okresu wykorzystywania nieruchomości

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa