Rozwiązania dla odbiorców paliw gazowych

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 1 / 2022

13 stycznia 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych, w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu.

Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (prace legislacyjne jeszcze nie zakończyły się) wprowadza szczególne rozwiązania osłonowe, które umożliwiają podjęcie działań minimalizujących negatywne skutki społeczno-gospodarcze związane z nagłym, gwałtownym wzrostem cen gazu ziemnego na rynku. Celem tych działań jest wzmocnienie ochrony odbiorców gazu ziemnego szczególnie narażonych na skutki wzrostu cen, w tym odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń, o których mowa w art. 62ba i art. 62bb UPE, tj. oświadczeń składanych przez podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty zarządzające podmiotami wielolokalowymi w celu uzyskania ochrony taryfowej. Oświadczenia powinny być składane przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej, o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 UPE, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa