SPIS TREŚCI SAS 3 / 2022

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY 

Prawo oświatowe – wojna w Ukrainie
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – wykonanie orzeczenia TK
Prawo budowlane
Karta nauczyciela i dochody JST

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego istotna dla ochrony interesów gmin posiadających spółki komunalne

ANALIZY I KOMENTARZE

Eksmisje lokatorów już bez pandemicznych ograniczeń
Strefa czystego transportu możliwa na terenie każdej gminy
Uchwały powołujące rady seniorów są aktami prawa miejscowego
Odsunięty termin wejścia w życie rejestru umów zawieranych przez gminy i powiaty
Kolejna zmiana Prawa wodnego – wielomilionowe kary dla gmin?

RYNEK ENERGII

Samorządy na drodze przez zieloną zmianę

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wniosek do gminy o nadanie numeru porządkowego dla budynku prognozowanego
Szkoła i punkt sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym budynku?

FINANSE SAMORZĄDU

Zwolnienie z VAT wynajmu lub dzierżawy mieszkań na rzecz JST
Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla ochotniczej straży pożarnej
Wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przekazać SKO
dane objęte tajemnicą skarbową, w oparciu o które wydał decyzję

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Brak zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie zawsze musi kończyć się karą pieniężną
Specjalna procedura do zmiany ostatecznej decyzji nadającej prawo
Wstrzymanie wykonania decyzji w ramach nadzwyczajnych środków odwoławczych
Zarzut bezczynności lub przewlekłości postępowania

PRAWO PRACY

Umowa o pracę i wynagrodzenie pracownika samorządowego jako przedmiot informacji publicznej
Świadczenie urlopowe dla dyrektora gminnego ośrodka kultury

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Nowe obowiązki zamawiającego w związku z wykluczeniem firm rosyjskich z przetargów
Niedotrzymanie terminu zwrotu wadium
Zamawiający może otrzymać odwołanie na wezwanie do podpisania umowy
Czy okres epidemii uniemożliwia naliczanie i potrącanie kar umownych?
Specyfikacja Warunków Zamówienia w kontekście regulacji prawa autorskiego

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA 3 / 2022

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym – elastyczny podział budżetu obywatelskiego w gminach
Odpowiedzi na pytania w sprawie świadczeń pieniężnych
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zaskakująco wysokie wyniki budżetów samorządów za 2021 r.
Konsekwencje zmian w PIT dla finansów samorządowych

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada gminy nie może podjąć uchwały w sprawie powołania osoby pełniącej obowiązki skarbnika
Wójt, burmistrz, prezydent miasta powinien przedstawić radzie sprawozdanie
z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi już po jego realizacji

Jeżeli obowiązek wykonania budżetu nie zostanie przypisany do żadnego
z organów gminy, to organem właściwym jest organ wykonawczy

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Robotyzacja pracy w Urzędzie Miasta Bydgoszcz

 

 

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW / 2022

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Wiek emerytalny pracownika samorządowego
nie może być jedyną podstawą do rozwiązania stosunku pracy

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Wniesienie skargi na przewlekle prowadzone postępowanie
już po jego zakończeniu, podlega odrzuceniu

Rada gminy nie ma podstaw do ustanowienia opłat za odprowadzanie
wód opadowych do kanalizacji deszczowej

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Przyznanie miesięcznego ryczałtu radnym przez radę gminy jest niezgodne z przepisami
Wprowadzenie przez radę miejską kryterium zatrudnienia
przy przyznawaniu bonu wychowawczego narusza zasady Konstytucji RP

Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej jest możliwe jedynie z powodu
jej wyłączenia z użytku lub zaliczenia do nowej kategorii

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Dotacje na wymianę źródła ciepła mogą być pomocą de minimis
Rada miasta nie może w uchwale pozbawić podatnika
prawa do zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia

Rada miejska nie może wprowadzić opłaty targowej tylko dla wybranych części gminy

 

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa