Karta nauczyciela i dochody JST

AKTUALNOŚCI | PROJEKTY - SAS 3 / 2022

4 maja 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania skierowany został rządowy (Ministerstwa Edukacji i Nauki) projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD386).

Projekt zakłada m.in.: uproszczenie i odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego, w tym zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego; powiązanie awansu zawodowego nauczycieli z oceną pracy oraz dookreślenie szczegółowych kryteriów oceny pracy nauczyciela; podwyższenie wynagrodzenia nauczycieli w pierwszych sześciu latach pracy w szkole; wyodrębnienie w ramach czasu pracy nauczycieli czasu na konsultacje dla uczniów i ich rodziców; zmiany w zakresie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa