SPIS TREŚCI SAS 4/2022

AKTUALNOŚCI

PROJEKTY

Modernizacja szpitalnictwa
Znoszenie covidowych obostrzeń
Elektrownie wiatrowe
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Fundusz Transformacji Śląska

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

Zastrzeżenia do projektu ustawy o cmentarzach

ORZECZNICTWO

Rada gminy ma kompetencję jedynie do ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka OSP, a nie sposobu jego naliczania
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi
z innych dochodów własnych nie jest aktem prawa miejscowego

ANALIZY I KOMENTARZE

Wprowadzenie przez gminy ograniczeń w korzystaniu z wody na cele inne niż bytowe
Opiniowanie projektów planów miejscowych przyjętych przez samorządy
Odbiór obiektu budowlanego

RYNEK ENERGII

Milionowe inwestycje w PGE Dystrybucja

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy rada gminy może oceniać dokonania osób
w kontekście ustanawiania patronów ulic, placów i pomników?

Ochrona prywatności osób fizycznych a dostęp do informacji publicznej

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Administracyjne kary pieniężne – zakres stosowania i wyłączenia
Postanowienia dotyczące wznowienia postępowania administracyjnego 
Uzasadnienie decyzji administracyjnej jako realizacja zasady zaufania obywateli do państwa
Termin wydania zaświadczenia w świetle norm prawa administracyjnego
Ponowne doręczenie stronie zaświadczenia, nieodebranego po dwukrotnym awizowaniu

FINANSE SAMORZĄDU

Wójt, burmistrz, prezydent miasta musi wydać zarządzenie o sposobie rozliczania
dotacji w przypadku zlecenia pomocy obywatelom Ukrainy
Nie wszytkie zmiany w klasyfikacji budżetowej po myśli samorządów
Naprawa finansów samorządów jest konieczna – propozycje zmian legislacyjnych

PRAWO PRACY

Wynagrodzenie dla pracownika samorządowego za czas zwolnienia
z pracy w związku z udziałem w akcji ratowniczej
Rozwiązanie umowy z urzędnikiem z powodu pobrania
na służbowy komputer plików z nieznanych źródeł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Brak podpisania oferty za pomocą kwalifikowanego podpisu obliguje
zamawiąjącego do jej odrzucenia 
Zasady prawidłowego formułowania kryteriów
Warunki udziału w postępowaniu nie mogą utrudniać konkurencji

 

DODATEK - BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 4/2022

ANALIZY SAMORZĄDOWE

O problemach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miasteczek
– wywiad z Grzegorzem Cichym burmistrzem Proszowic i prezesem UMP
Zakaz zatrudniania wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa lub JST od nowej kadencji?
Wójt odstępuje od wymierzenia administracyjnej
kary pieniężnej również na gruncie tzw. ustawy śmieciowej
(Nie)szczelność systemów śmieciowych – realny problem?
Rozliczanie wynagrodzeń po tzw. Polskim Ładzie

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może zaskarżyć
uchwały rady gminy/miasta w sprawie absolutorium
Organ stanowiący gminy nie może zastępować organu wykonawczego,
zwłaszcza w zakresie przyjęcia określonych dochodów do budżetu gminy

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

W mieście przybędzie ścieżek rowerowychChęciny rajem dla cyklistów.
ZPP jednym z sygnatariuszy sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie
Program Cyfrowy Powiat – nabór wniosków do 9 września!
Polskie gminy chcą być samowystarczalne
Zielony Zwrot dla samorządów Modernizacja ulicznego oświetlenia

 

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 4/2022

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Utrata zaufania do sekretarza gminy/miasta jako
przesłanka wypowiedzenia umowy o pracę?

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Rada gminy ma obowiązek określenia w regulaminie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i odbioru ścieków minimalnego poziomu świadczonych usług
Starosta może odmówić rejestracji pojazdu z powodu sfałszowania
umowy sprzedaży, pomimo braku postępowania karnego w tej sprawie

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Rada gminy ma obowiązek uregulować w statucie młodzieżowej
rady gminy procedurę odwołania jej członka
Termin wejścia w życie przepisów porządkowych
określonych w gminnym regulaminie przewozu osób
Rada gminy nie może regulować kwestii odpowiedzialności
za szkody wynikające z użytkowania gminnego parkingu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Projekt uchwały o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie powinien
zostać przedłożony Prezesowi UOKiK oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pomoc publiczna w formie zwolnienia na infrastrukturę sportową
nie może przekraczać określonych intensywności lub wartości
Rada gminy nie może postanowić o utracie mocy obowiązującej uchwały,
unieważnionej przez Kolegium RIO
Rada miasta musi ustalić w uchwale
maksymalną wysokość dziennej opłaty targowej

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa