SPIS TREŚCI - SAS 5 / 2022

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY 

Ochrona ludności i klęski żywiołowe
Dochody JST – 13 mld zł na 2022 r.
Dodatek energetyczny
Przyjęty projekt ustawy budżetowej na 2023 rok

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Ważne zmiany w gminnej gospodarce ściekowej 
Więcej pieniędzy dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej 
Roszczenia gmin z tytułu realizacji zadań własnych i zleconych
Oświadczenie woli wójta w imieniu gminy a jej reprezentowanie

RYNEK ENERGII

Rynek energii w obliczu kryzysu 
BOŚ Bank wspiera samorządy terytorialne w realizacji inwestycji podnoszących efektywność energetyczną

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy umowę użyczenia nieruchomości może podpisać wójt gminy jako reprezentant gminy i jednocześnie właściciel nieruchomośći?
Czy komisja rewizyjna rady gminy, powiatu może formułować zalecenia pokontrolne?
Konsekwencje głosowania radnego nad uchwałą dotyczącą jego interesu prawnego
Ustalanie diety sołtysa-radnego musi być zgodne z ustawą o samorządzie gminnym

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń właścicieli nieruchomości w stosunku do gminy?
Inicjatywa przyjęcia lub zmiany planu miejscowego 
Wykładnia sądowa osoby niepełnosprawnej w strukturze administracji samorządowej 

FINANSE SAMORZĄDU

Gmina żąda zwrotu nadmiernie pobranej dotacji oświatowej przez przedszkole niepubliczne 
Jeżeli reklama jest szyldem, nie podlega opłacie reklamowej 

PRAWO PRACY

Urlop na żądanie – czy pracodawca musi wyrazić zgodę?
Ochrona zatrudnienia społecznego inspektora pracy w jednostkach samorządu terytorialnego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zarzuty odwołania w zakresie warunków przetargowych muszą być poparte dowodami
Statystyka odwołań korzystna dla zamawiających
Zamawiający wyklucza wykonawcę, gdy podejrzewa zmowę przetargową
Zakaz zmiany parametrów urządzeń w ramach udzielania wyjaśnień
Faktura nie stanowi umowy – ważne dla prowadzących rejestr umów 

 

DODATEK BIULETYN SAMORZĄDOWCA 5/2022

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Gospodarowanie ściekami komunalnymi – nowe obowiązki i kary pieniężne dla gmin
Zmiany w ustawie o dochodach samorządów – dodatkowe wsparcie finansów JST? 
Kolejne ułatwienia w budowaniu – projekt nowelizacji Prawa budowlanego
RIO kontroluje gminne systemy odpadowe – analiza danych ze 123 gmin z lat 2017-2020
Audyt PPK w jednostce sektora finansów publicznych
Wodociągi i kanalizacja w obliczu nowych wyzwań
Strategiczne rozwiązania w gospodarce odpadami

SĄDY O SAMORZĄDACH

Rada gminy nie może uprawniać wójta gminy do rozstrzygania wątpliwości związanych z uchwalonym przez nią regulaminem
Powołanie komisji konkursowej i ustalenie jej składu oraz trybu pracy należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

Program „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”
Finanse samorządowe i sytuacja szpitali głównymi tematami posiedzenia Zarządu ZPP
Nowoczesne rozwiązania płatnicze w miastach
Pandemiczny kryzys zdrowia psychicznego naszych uczniów nasila się. Jak sobie z tym poradzić?

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

O zwiększeniu roli sekretarza podczas VI Kongresu Sekretarzy

 

DODATEK ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Ocena rzeczywistego sposobu wykorzystania gruntu
Nadrzędność ustawy o pracownikach samorządowych wobec Kodeksu pracy

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Burmistrz ma obowiązek udostępnić informację publiczną na wniosek radnego gminy
Kara administracyjna za naruszenie obowiązków przewidzianych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Realizacja budowy przyłącza następuje na koszt osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wymaga opinii kuratora
Uchwała w sprawie diet radnych wymaga publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym
Rada gminy powinna dostosować wysokość stypendium do sytuacji materialnej uczniów oraz innych okoliczności

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Uchwała dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków, zajętych przez uchodźców z Ukrainy, narusza przepisy
Zasady i tryb dotowania spółek wodnych przez gminę

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa