Edukacja

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 6/2022

24 listopada 2022 r. do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania (m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych) skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Projektowane rozporządzenie przewiduje:

  • wyposażenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w formie dziennej, w sprzęt komputerowy, w tym komputery stacjonarne, laptopy i tablety, umożliwiający wykorzystanie technologii cyfrowych przy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (§ 1 pkt 1 projektu rozporządzenia);
  • dodanie do rozporządzenia załącznika określającego minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego. 

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa