SPIS TREŚCI SAS 4 / 2023

AKTUALNOŚCI  / PROJEKTY

Rekompensata utraconych dochodów w 2023 r.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
Metropolia Krakowska
Udział w PIT ryczałtowym dla JST

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE
Aktualne problemy gmin w gospodarce nieczystościami ciekłymi – półtora roku po nowelizacji
Tworzenie prawa miejscowego – prawidłowa konstrukcja przepisów merytorycznych
Studium uwarunkowań a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

ENERGIA I TECHNOLOGIE

Ekoenergetyka–Polska S.A.
PGE uruchamia nieskoemisyjną kotłownię gazową w Elektrociepłowni w Bydgoszczy
Budynki oszczędne energetycznie – TAURON wspiera efektywność w firmach
Świadomość klimatu inicjatorem inwestycji w OZE

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Czy gmina może zawrzeć dwie umowy z rodzicami dwójki
niepełnosprawnych dzieci o zwrot kosztów dowozu do szkoły?

Czy komisje rady miasta mogą kontrolować spółki komunalne?
Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć osobiście w urzędzie gminy

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Jakie informacje powinny znaleźć się w pouczeniu decyzji burmistrza miasta?
Starosta powinien zweryfikować ustalenia Policji, przed wydaniem decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy
Istota i znaczenie upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym należności podatkowych na rzecz JST
Decyzje w postępowaniu uproszczonym – nowym trybie postępowania administracyjnego

FINANSE SAMORZĄDU

Finansowanie wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego ponad limit wynikający z ustawy
Tryb sporządzania projektu budżetowego przez wójta, burmistrza,
prezydenta miasta nie może być regulowany w uchwale

Dotacja przedmiotowa od miasta dla samorządowego zakładu budżetowego gminy

PRAWO PRACY

Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta musi podnieść wynagrodzenia wszystkim pracownikom urzędu,
zgodnie z nowymi minimalnymi kwotami zaszeregowania zasadniczego?
Burmistrz może odwołać dyrektora szkoły za szerzenie hejtu w Internecie
Rada miasta nie może ustalić w regulaminie wynagradzania
nauczycieli warunków przyznawania dodatku za wysługę lat

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czy zamawiający powinien weryfikować wypłatę wynagrodzenia podwykonawców?
Elektronizacja zamówień nie może zwiększać formalizmu procedury udzielenia zamówienia
Zakaz nadużywania możliwości unieważnienia przetargu przed terminem składania ofert
Zamawiający musi jednoznacznie uzasadnić zaniechanie podziału zamówienia
Wyłącznie nieusuwalne powody skutkują odrzuceniem oferty

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 4 / 2023

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry ważny dla wszystkich samorządów
Referendum lokalne a kampania referendalna
O potrzebie zwiększenia wpływu samorządów na obsadę SKO
25-lecie dokończenia reformy samorządowej
O transformacji energetycznej samorządów

SĄDY O SAMORZĄDACH

Wójt, burmistrz, prezydent miasta nie może upoważnić zastępcy
do wydawania zarządzeń w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej

Jeśli wójt, burmistrz, prezydent miasta nie powołał zastępcy,
to taką osobę wyznacza Prezes Rady Ministrów

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

2022 rok w ZPP – wzmożona aktywność i szereg korzyści
25 lat samorządu Mazowsza

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

Przyjazne Deklaracje automatyzują podatki w samorządach
w Polsce dzięki Podatkowemu Robotowi

Samorządowe centra usług satelitarnych – szkic koncepcji
Czysta woda i duże oszczędności

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 4 / 2023

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Rozwiązanie przez gminę umowy użytkowania wieczystego jest możliwe,
jeśli sposób korzystania z gruntu był sprzeczny z umową

Możliwe jest zasiedzenie nieruchomości stanowiącej las państwowy

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Organ regulacyjny nie może decydować o zmianie stawek amortyzacji
środków trwałych, jeśli dotychczasowe są zgodne z prawem

Klub radnych nie może wnieść skargi do sądu na bezczynność prezydenta miasta

Jak liczyć 45-dniowy termin na załatwienie wniosku taryfowego
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Uchwała rady miasta w sprawie dokonywania opłat za parkowanie tylko
w aplikacjach narusza zasadę równości wobec prawa 

Różnicowanie w uchwale przez radę gminy stawek opłat
od wielkości pojemników na odpady jest naruszeniem prawa

Rada powiatu nie może decydować w uchwale,
który wydział starostwa ma obsługiwać radę seniorów

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Powiat lub gmina nie może dotować inwestycji z zakresu ochrony środowiska przed zawarciem umowy
Uchwała rady miasta traci moc, jeśli zostanie uchylony przepis upoważniający jej wydanie

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa