Prezydent miasta musi udostępnić na wniosek zanonimizowany rejestr wypadków w szkole, który jest informacją publiczną

SĄDY O SAMORZĄDACH - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 6 / 2023

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 września 2023 r., sygn. akt III SAB/Gd 125/23

Odnosząc się do żądania udostępnienia protokołu powypadkowego, jak i rejestru wypadków wskazać należy, że dokumenty te, po stosownej anonimizacji, winny być udostępnione, ponieważ stanowią informację publiczną.

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, w którym sąd zobowiązał prezydenta miasta do udostępnienia skarżącej żądanej informacji publicznej.
Skarżąca domagała się od prezydenta miasta udostępnienia m.in. informacji publicznej w zakresie protokołu powypadkowego z danego dnia oraz rejestru wypadków w roku szkolnym 2022/2023. Prezydent miasta odmówił wskazując, że żądane informacje nie są publiczne.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sprawę ocenił odmiennie. W swoim wyroku wskazał, że prawo do informacji publicznej wiąże się z działalnością organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. W świetle art. 1 ust. 1 w ustawie o dostępie do informacji publicznej, informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Za niewątpliwy uznać zatem należy fakt, że w tym znaczeniu „sprawą publiczną” jest funkcjonowanie na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) szkoły ponadpodstawowej oraz sposób należytego wywiązywania się z obowiązków przez zatrudnionego w tej szkole dyrektora. Uznać należy, że informacją publiczną są bowiem nie tylko dokumenty bezpośrednio zredagowane i wytworzone przez organ administracji publicznej, ale przymiot taki posiadać będą także te, za pomocą których właściwy organ, jak w rozpatrywanej sprawie, może ocenić prawidłowość zrealizowania powierzonych prawem zadań.
W ocenie WSA w Gdańsku z powyższego wynika, że zarówno protokół powypadkowy, jak i wykaz wypadków w roku szkolnym, którym w szkole ulegli uczniowie, po dokonaniu animizacji tych dokumentów, jak najbardziej podlegają udostępnieniu w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Protokół powypadkowy, sporządzony w ramach przeprowadzonego postępowania powypadkowego, niewątpliwie walor informacji publicznej posiada. W myśl art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksów Karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.
W kategorii dokumentu zawierającego informację publiczną postrzegać należy również rejestr wypadków, który w świetle § 50 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach prowadzi dyrektor. WSA w Gdańsku podzielił prezentowany w orzecznictwie sądowym pogląd, że przedmiotowy dokument dotyczy szeroko rozumianej organizacji szkoły (zarządzania szkołą) i mieści się w ustawowym katalogu informacji publicznej.

oprac. Jakub Gortyński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa