SPIS TREŚCI - SAS 1 / 2024

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Zasiłki chorobowe
Posiłek w szkole i w domu
Ochrona sygnalistów

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Problem gmin z regulacją zasad wprowadzania zwierząt na tereny gminnych obiektów publicznych
Tworzenie prawa miejscowego – przepisy końcowe
Treść decyzji administracyjnej jako informacja publiczna

ENERGIA I TECHNOLOGIE

Biogaz odpowiedzią na wyzwania transformacji energetycznej
Rozwój segmentu Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Grupie PGE w 2023 roku
– to innowacyjne rozwiązania oraz korzyści dla gospodarki i środowiska

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontrolują przestrzeganie przepisów
o ochronie środowiska na terenie swojej gminy
Radny gminy nie może łączyć swojej funkcji z innymi funkcjami
i stanowiskami oraz nawiązywać stosunku pracy w urzędzie
Czy burmistrz miasta musi udzielić stowarzyszeniu informacji
z kilku lat o dodatkach do wynagrodzeń pracowników urzędu?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie
o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
Skutki braku udziału strony w postępowaniu
Postanowienie o niedopuszczalności odwołania
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie częściowo obsługiwanym bezosobowo

FINANSE SAMORZĄDU

Sprzedaż nieruchomości, a utrata zwolnienia podatkowego w latach minionych
Dotacja dla ośrodka przeciwdziałania alkoholizmowi musi być zaplanowana w budżecie gminy

PRAWO PRACY

Wykonywanie przez pracownika samorządowego okazjonalnej pracy zdalnej
Konsekwencje dla pracowników w związku z likwidacją zakładu pracy

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Sporządzenie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych do 1 marca 2024 r.
Istotna zmiana progów stosowania Prawa zamówień publicznych
Certyfikacja wykonawców uprości procedury udzielania zamówień publicznych
Zamawiający nie musi publikować uzasadnienia skrócenia terminu składania ofert 
Zamawiający musi być przygotowany na kontrolę doraźną z Urzędu Zamówień Publicznych

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - 1 / 2024

WYWIADY

Pomagamy samorządom lokalnym, bo to działa i gwarantuje rozwój całego Mazowsza
– rozmowa z marszałkiem woj. mazowieckiego Adamem Struzikiem
Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych w praktyce
– rozmowa z ekspertem ds. finansów JST dr Hanną Kmieciak
Podsumowanie 2023 roku w samorządzie powiatowym i perspektywy na przyszłość
– rozmowa z Prezesem Zarządu ZPP Andrzejem Płonką

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Coraz mniej czasu dla gmin na kontrole z ustawy śmieciowej
Zmiany w ustawie o doręczeniach elektronicznych
i przesunięcie terminu stosowania e-Doręczeń

Unia Miasteczek Polskich postuluje zmiany w systemie
finansowania samorządów – analizę przedstawia Prezes UMP Grzegorz Cichy

Motywowanie siebie i pracowników w urzędzie

SĄDY O SAMORZĄDACH

Przeredagowanie treści uchwały w sprawie wotum zaufania
dla burmistrza nie narusza rażąco prawa

Brak uzasadnienia uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania
uniemożliwia jej kontrolę w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Z GMIN I POWIATÓW

XX Kongres Gmin Wiejskich – najważniejsze problemy samorządów

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

Ekotechnologie w gospodarce odpadami

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - 1 / 2024

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Nie można ukarać pasażera, jeżeli w uchwale rady miasta
nie ustanowiono paragrafu stanowiącego podstawę kary
Gmina nie ma obowiązku przypominania o opłacie
prolongacyjnej po upływie okresu ochronnego grobu ziemnego

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Uchwała rady miasta dotycząca kąpieliska, podjęta bez zgody
właścicieli przyległych gruntów, narusza przepisy Prawa wodnego
Przyjęta przez gminę uchwała budżetowa powinna
wejść w życie z dniem 1 stycznia roku budżetowego

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Rada powiatu nie może modyfikować normy
wynagradzania nauczycieli, ustanawiając cezurę czasową
Uchwała niezawierająca cech aktu, tj. generalności, abstrakcyjności
i powszechnie obowiązującego charakteru, nie spełnia kryteriów aktu prawa miejscowego 
Uchwała rady gminy nie może odsyłać w zapisach do ustawy, czyli aktu prawnego wyższego rzędu

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Projekt uchwały rady gminy, zwalniający z podatku od nieruchomości budowle
lub ich części, powinien być zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Zawężanie w uchwale gminy kręgu podmiotów uprawnionych
do otrzymania dotacji na ochronę środowiska jest nieuprawnione
Termin wejścia w życie uchwały rady miasta powinien być wskazany
w tym akcie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości

 

 

 

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa