SPIS TREŚCI NR 7 / 2013

AKTUALNOŚCI

Przyjęto założenia  „ustawy samorządowej”

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

TEMAT MIESIĄCA

Umowa na odbiór odpadów komunalnych

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Zmiana daty likwidacji szkoły
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
Gmina wypłaci odszkodowanie za działki przejęte pod drogi
Pokrycie kosztów pobytu dziecka w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
Wyłączne kompetencje rady gminy

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Wyłączenie pracownikapo rozpoznaniu odwołania
Czy orzeczenia dyscyplinarne stanowią informację publiczną?
Czym różni się odpis od kopii?

FINANSE SAMORZĄDU

Umorzenie opłaty skarbowej dla stowarzyszenia
Podatek od gruntów i budynków wykorzystywanych w działalności gospodarczej
Ustalenie opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

Dyrektor urzędu pracy działa w imieniu starosty
Protokół inspektora nadzoru budowlanego informacją publiczną
Kara za utrudnianie czynności inspektora nadzoru budowlanego

PRAWO PRACY

Podróż służbowa prywatnym autem?
Bez możliwości awansu pracownika obsługi na stanowisko urzędnicze
Awans na kierownika GOPS-u
Kto może zostać społecznym inspektorem pracy?
Przeniesienie na inne stanowisko
Prawo do odprawy a zasądzone odszkodowanie za niezgodne
z prawem
wypowiedzenie umowy o pracę
Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
Praca wójta w godzinach nadliczbowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zmniejsza się rynek zamówień publicznych
Odstąpienie od umowy
Zamawiający nie może wymagać tłumaczenia nazw urządzeń
Reprezentacja spółki cywilnej
Konsekwencje niezawiadomienia prezesa UZP o wszczęciu postępowania z wolnej ręki
Czy w przypadku klasycznego PPP cena jest obligatoryjnym kryterium oceny ofert?
Przedłużenie terminu związania ofertą

ORZECZNICTWO

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa