Spółdzielnia socjalna też wystąpi o zwrot składek ZUS

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 3 / 2018 

10 kwietnia 2018 r. do konsultacji skierowany został projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku spółdzielni socjalnej o zwrot opłaconych składek oraz trybu dokonywania ich zwrotu, opracowany przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiana art. 12 ust. 3a ustawy o spółdzielniach socjalnych umożliwia zrefundowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz części kosztów pracodawcy, opłacanych również za pracowników spółdzielni socjalnej niebędących członkami spółdzielni, a będących osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Projektowane rozporządzenie wprowadzi jednolity wzór wniosku o zwrot opłaconych składek ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego, o który mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne, a także określi niezbędną dokumentację, jaką należy dołączyć do wniosku. Zakres niezbędnej dokumentacji obejmuje zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek oraz kopie deklaracji rozliczeniowych (ZUS DRA) i imiennych raportów miesięcznych (ZUS RCA) za osoby objęte wnioskiem.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa