Coraz mniej czasu do spisu rolnego w 2020 r.

AKTUALNOŚCI | ALERTY PRAWNE - BIULETYN SAMORZĄDOWCA 4/2020

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728) określono zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r. (zwanego dalej „spisem rolnym”), oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego. Ustawa weszła w życie w zdecydowanej części 25 września 2019 r. (za wyjątkiem przepisów art. 17 i 18, które weszły w życie 11 września 2019 r.), natomiast spis rolny ma zostać przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Obecnie w Parlamencie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk nr 515 Sejmu RP IX kadencji), którego celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających „efektywne prowadzenie badań statystycznych, statystyki publicznej oraz przeprowadzenia dwóch spisów powszechnych – powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. – w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19”.

Spis treści

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa