Energia jutra - platforma edukacyjna OZE

AKTUALNOŚCI / Z SAMORZĄDU - SAS 8/2015

Popularyzacja wiedzy i kształcenie umiejętności o energetyce odnawialnej to jedno z priorytetowych zadań Gminy Kurzętnik, której jednym z prymatów jest edukacja, od najmłodszych lat ukierunkowana na rozwój umiejętności kluczowych określonych zarówno w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jak i przez Parlament Europejski i Radę Europy, a także edukacja pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Strategiczne są także działania gminy zmierzające do intensyfikacji przedsięwzięć, które budują wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój kurzętnickiej gminy oraz promują inicjatywy proprzedsiębiorcze. Inwestycja w kapitał ludzki przekłada się na dynamiczny rozwój lokalny i stymulowanie rozwoju samorządu. Istotnym celem jest dobry klimat inwestycyjny samorządu tworzący nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Stąd pomysł na Platformę Edukacyjną OZE, która wzmocni dualizm w nauczaniu. Dzięki niej w sposób interdyscyplinarny uczniowie rozbudzają postawy ekologiczne. Platforma Edukacyjna OZE jest urządzeniem, które inspiruje najmłodsze pokolenie do kształcenia postaw proekologicznych, służy także do zdobywania umiejętności z zakresu zastosowania alternatywnych źródeł energii.

Gmina Kurzętnik jest pierwszą gminą w Polsce, która zakupiła Platformę Edukacyjną OZE. Pozyskano na ten cel środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wynalazcą urządzenia jest firma z gminy Kurzętnik a innowacyjny pomysł został opatentowany. Platforma składa się z zestawu urządzeń wytwarzających energię z naturalnych źródeł: kolektora słonecznego, turbiny wiatrowej, panelu fotowoltaicznego oraz pompy ciepła. Pozwala to na zobrazowanie działania wszystkich urządzeń wytwarzających energię w naturalny sposób.  Zestawienie różnego typu odnawialnych źródeł energii, tworzących jeden spójny system ułatwia zapoznanie najmłodszych z zadaniami, jakie odgrywa każdy poszczególny element platformy.  Miniatura jest odzwierciedleniem instalacji rzeczywistych, które zestawione są w jednym miejscu, instalacje te wykonane są z elementów wymiarowych. Dodatkowym atutem platformy jest jej mobilność, dzięki czemu można ją transportować do dowolnej placówki oświatowej, gdzie uczniowie będą się edukować o OZE. Platforma Edukacyjna OZE wzmacnia akcentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, wspomniany już dualizm. Doskonale eksponuje praktykę, pokazuje skutki ekonomiczne i ekologiczne przedsięwzięć z zakresu czystej, zielonej energii. Promuje budowanie nowoczesnej gospodarki w sojuszu ze środowiskiem naturalnym. Dzięki zastosowaniu Platformy Edukacyjnej OZE uczniowie poznają i realizują założenia pakietu klimatyczno-energetycznego z Kioto, redukują emisję CO2 do atmosfery, podejmują działania na rzecz zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wpływają na wzrost efektywności energetycznej. Stają się prosumentami, świadomymi użytkownikami energii korzystającymi z rozproszonej sieci energetycznej.
Innowacyjne urządzenie jest prezentowane i użytkowane nie tyko w szkołach gminy, ale także podczas wydarzeń gospodarczych i ekologicznych o zasięgu zarówno wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Wykorzystanie platformy popularyzowane było podczas konferencji „Odnawialne źródła energii-technologie i innowacje” w Elblągu, gdzie każdy z zainteresowanych miał możliwość zapoznania się  z nowoczesnym zestawem edukacyjnym. Z jej funkcjonowaniem zapoznawali się także uczestnicy finału XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Olsztynie organizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie. Przedstawiciele środowiska przedsiębiorczego i naukowego poznawali działanie platformy podczas VII Forum Gospodarczego Warmii i Mazur w Olsztynie, dyskutowano o budowaniu przewag konkurencyjnych regionu z wykorzystaniem inteligentnych specjalizacji. Platforma była także innowacją podczas podsumowania działań ekologicznych „Tydzień dla Ziemi” w Olsztynie.
Platforma Edukacyjna OZE to doskonałe rozwiązanie edukacyjne dla szkół. Mamy nadzieję, że inne samorządy także skorzystają z innowacyjnej edukacji, propagującej koncepcję energii jutra i odnawialne źródła energii.
Szczegółowe informacje o Platformie Edukacyjnej OZE można uzyskać na oficjalnej stronie internetowej - http://www.platformaedukacyjnaoze.pl/. Urządzenie zostało zaprezentowane także w TVP Olszyn oraz na antenie innych Telewizji Regionalnych.

Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik Wójt Roku 2013

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa