Minimalna przepustowość Internetu dla gmin

12 grudnia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 18 października 2018 r.w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2078).

Czytaj więcej: Minimalna przepustowość Internetu dla gmin

Zasady zbywania gruntów pod wodami śródlądowymi

23 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 2119).

Czytaj więcej: Zasady zbywania gruntów pod wodami śródlądowymi

Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

21 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 listopada 2018 r. w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2017 (Dz.U. z 2018 r. poz. 2166).

Czytaj więcej: Część rekompensująca subwencji ogólnej za 2017 r.

Prawo łowieckie

1 listopada 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną (Dz.U. z 2018 r. poz. 2085).

Czytaj więcej: Prawo łowieckie

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

30 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. z 2018 r. poz. 2056).

Czytaj więcej: Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane odrębnie

Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

28 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2050).

Czytaj więcej: Ewidencja przychodów i kosztów stowarzyszeń JST

DROGI KRAJOWE

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1846).

Czytaj więcej: DROGI KRAJOWE

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

1 października 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy, rodziny i polityki społecznej w27 września 2018 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej (Dz.U. z 28 września 2018 r., poz. 1859).

Czytaj więcej: SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

25 września 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2018 r. (Dz.U. z 24 września 2018 r., poz. 1810).

Czytaj więcej: POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

21 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. z 20 września 2018 r., poz. 1804).

Czytaj więcej: EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

DOTACJE NA DROGI LOKALNE

10 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 9 sierpnia 2018 r. poz. 1534).

Czytaj więcej: DOTACJE NA DROGI LOKALNE

LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

9 sierpnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz.U. z 8 sierpnia 2018 r., poz. 1527).

Czytaj więcej: LIKWIDACJA GMINY OSTROWICE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

4 sierpnia 2018 r. weszły w życie zmiany trzech rozporządzeń Ministra Finansów, upraszczające plany finansowe i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj więcej: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

WYNAGRODZENIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OBNIŻONE

19 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 936). 

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH OBNIŻONE

MIESZKANIA CHRONIONE

1 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2018 r. poz. 822).

Czytaj więcej: MIESZKANIA CHRONIONE

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW JST

15 lutego 2018 r. do konsultacji międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Czytaj więcej: WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW JST

RATOWNICY WODNI

16 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 8 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych, zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 118).

Zgodnie z nowelizacją, w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będzie musiało być minimum dwóch ratowników wodnych.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

13 stycznia 2018 r. weszło w życie  rozporządzenie ministra finansów i rozwoju z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 109).

Rozporządzenie określa m.in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych.

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI WODNE

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 2502).

Rozporządzenie, jako akt wykonawczy do Prawa wodnego jest instrumentem wspomagającym, służącym wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Ponadto będzie wpływać na ochronę wód pod względem ilościowym i jakościowym przez motywację do ograniczania ilości poboru wód, w szczególności wód podziemnych oraz ograniczenia ilości wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi, a w konsekwencji ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych w ściekach do wód lub do ziemi.

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1621).

Nawet o 600 zł brutto wzrosły stawki minimalnego wynagrodzenia pracowników samorządowych. To pierwsza taka podwyżka od prawie dziewięciu lat. Ustawodawca postanowił jednocześnie zlikwidować dyskryminujący podział stawek minimalnego wynagrodzenia dla pracujących w urzędach i zatrudnionych w pozostałych jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa