Stawki wynagrodzenia pracowników samorządowych idą w górę

AKTUALNOŚCI / TEMAT NUMERU - SAS 5 / 2017

Po raz pierwszy od 1 kwietnia 2009 r. rząd zmienił stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych. Wzrosną one nawet o 600 zł brutto. Oczywiście nie musi to wcale oznaczać, że wszyscy pracownicy samorządowi zaczną zarabiać więcej. O tym, czy podwyżka wynagrodzenia zasadniczego przełoży się na podwyżkę miesięcznej pensji zadecyduje bowiem pracodawca.

Nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. W tym samym czasie wejdą także w życie nowe zasady ustalania dodatku funkcyjnego dla tych pracowników samorządowych, którzy są zatrudniani na podstawie wyboru i powołania. Zmiany te wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 29 sierpnia 2017 r., poz. 1621).


PODWYŻKA PO PRAWIE DZIEWIĘCIU LATACH

Obowiązujące obecnie minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz tabele stanowisk i wymaganych kwalifikacji określone w załącznikach nr 1 i 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych obowiązują od dnia wejścia jego przepisów w życie, co nastąpiło 1 kwietnia 2009 r. W momencie wejścia w życie rozporządzenia minimalne wynagrodzenie zasadnicze określone w I kategorii zaszeregowania (1100 zł) stanowiło 86,2 proc. obowiązującego wówczas minimalnego wynagrodzenia za pracę (1276 zł). Aktualnie w 2017 r. kwota ta stanowi zaledwie 55 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosi obecnie 2.000 zł. Co więcej poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę nie osiąga w obecnym czasie nawet najwyższa kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych JST (tabela B), które dla kategorii XIX wynosi 1700 zł brutto. Natomiast w przypadku zatrudnionych w urzędach (tabela A) kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (2000 zł) osiąga dopiero XVII kategoria zaszeregowania.
Zgodnie z przyjętą 7 sierpnia 2017 r. nowelizacją samorządowego rozporządzenia płacowego minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania wzrosną – od 1 stycznia 2018 r. – do 1700 zł i będzie to stanowić 80,9 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w 2018 r. Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w przyszłym roku ma wynosić 2100 zł, zostanie osiągnięta w XVII kategorii zaszeregowania. Natomiast najwyższa (minimalna) stawka wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych została ustalona na 3000 zł (kategoria XXII).
Jak czytamy w dołączonej do projektu rozporządzenia Ocenie Skutków Regulacji podwyższenie minimalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego może wpłynąć na wysokość wynagrodzenia miesięcznego, np. z uwagi na podwyższenie dodatku za wieloletnią pracę, a w konsekwencji również takich świadczeń jak: nagroda jubileuszowa (wypłacana co 5 lat) czy odprawa emerytalna (przysługująca jednorazowo w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy).


KONIEC DYSKRYMINACJI…

Przepisy obowiązującego od 1 kwietnia 2009 r. rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zawierają – Z załączniku 1 – dwie tabele minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Tabela A obowiązuje w urzędach gmin, starostwach powiatowych oraz urzędach marszałkowskich. Natomiast Tabela B dotyczy pozostałych pracowników samorządowych.
Jak czytamy w dołączonej do projektu ocenie skutków regulacji taki podział uznawany jest za dyskryminujący wobec pracowników jednostek organizacyjnych i dlatego resort pracy postanowił to zmienić, wprowadzając zamiast dwóch odrębnych jedną wspólną tabelę określającą minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników samorządowych. Tabela ta zawiera XXII kategorie zaszeregowania wycenione od 1700 zł brutto do 3000 zł brutto.
To, o ile wzrosnąć mają stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania najlepiej obrazuje TABELA 1.

 

 

MINIMALNE KWOTY WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO;

 TAB1 SAS52017

 

DODATEK FUNKCYJNY KWOTOWO

Ministerstwo proponuje także zmianę zasad ustalania dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru oraz powołania. Obecnie obowiązujący Załącznik nr 2 do rozporządzenia określa 9 stawek dodatku funkcyjnego, który jest obliczany jako stosowny procent minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I (obecnie 1100 zł). Aby podwyżka minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w kategorii I – z 1100 zł do 1700 zł – nie spowodowała automatycznej podwyżki indywidualnego dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, resort proponuje, aby dodatek funkcyjny dla tych pracowników ustalany był kwotowo. Zmiana ta spowoduje, że w poszczególnych kategoriach zaszeregowania pozostanie on na dotychczasowym poziomie. Zmiana ta ma wyglądać w następujący sposób:

 

STAWKI DODATKU FUNKCYJNEGO

TAB2 SAS52017

 

SKUTKI FINANSOWE ZMIAN

Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowana nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych będzie miała znaczenie dla ok. 353 tys. osób zatrudnionych w 6275 jednostkach należących do administracji samorządowej.
Jednocześnie resort nie przewiduje, aby zaplanowana w projekcie podwyżka stawek wynagrodzenia minimalnego spowodowała znaczny koszt po stronie pracodawców samorządowych. A to dlatego, że obecnie wynagrodzenie pracownika samorządowego nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. A to oznacza, że pracodawca samorządowy miał i tak obowiązek wyrównać pracownikom pensję – przynajmniej do poziomu wynagrodzenia minimalnego – za pomocą innych składników wynagrodzenia, takich jak np. nagrody i premie, czy dodatki (stażowy, czy funkcyjny). Innymi słowy resort sugeruje, że po podwyżce stawek wynagrodzenia zasadniczego pracodawca samorządowy będzie miał możliwość odpowiedniego zredukowania pracownikom tych dodatkowych składników wynagrodzenia tak, aby ich pensja pozostała na dotychczasowym poziomie.

Jakub Gortyński

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa