POMOC REGIONALNA

Od 3 grudnia 2016 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1944)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 i 1579) i określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), a także podmioty udzielające tej pomocy.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa