REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Od 22 marca 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania 
uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610)

Rozporządzenie wydano na podstawie art. 162 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) i określa:

  • sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1-4, art. 135 ust. 4 pkt 1-3, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3-5 i art. 143 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  • sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty;
  • skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa