PRAWO OŚWIATOWE

W Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2019 r. pod pozycją 2248 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: PRAWO OŚWIATOWE

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

W Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2019 r. pod pozycją 2277 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czytaj więcej: WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W Dzienniku Ustaw z 20 listopada 2019 r., pod pozycją 2284 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Czytaj więcej: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMATYZACJA PODMIOTÓW PUBLICZNYCH

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada 2019 r. pod pozycją 2294 opublikowana została ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja obowiązuje od 22 grudnia 2019 r. Zmiana dotyczy stworzenia podstaw prawnych dla funkcjonowania rejestru danych kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, w którym dane rejestrowane są w czasie rzeczywistym.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

W Dzienniku Ustaw z 28 listopada 2019 r., pod poz. 2325 opublikowany został jednolity tekst ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czytaj więcej: POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 października 2019 r. pod pozycją 1874 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Czytaj więcej: CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 października 2019 r., pod pozycją 1895 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym.

Czytaj więcej: ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRONICZNY – JEDNOLITY TEKST USTAWY

BUDŻET ROKU 2019

23 października 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 8 października 2019 r., poz. 1907).

Czytaj więcej: BUDŻET ROKU 2019

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. pod poz. 1579 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytaj więcej: CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W GMINACH

POLITYKA ROZWOJU

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1295 opublikowany został jednolity tekst ustawy z z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Czytaj więcej: POLITYKA ROZWOJU

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

W Dzienniku Ustaw z 12 lipca 2019 r., pod poz. 1292 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Czytaj więcej: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1287 opublikowana została ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Jej przepisy wchodzą w życie 1 września 2019 r.

Czytaj więcej: KARTA NAUCZYCIELA NOWELIZACJA

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1282 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:

Czytaj więcej: PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

DOKUMENTY PUBLICZNE

W Dzienniku Ustaw z 11 lipca 2019 r., pod poz. 1281 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem.

Czytaj więcej: DOKUMENTY PUBLICZNE

PODATEK ROLNY

W Dzienniku Ustaw z 8 lipca 2019 r., pod poz. 1256 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Czytaj więcej: PODATEK ROLNY

WYROBY BUDOWLANE

W Dzienniku Ustaw z 3 lipca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym.

Czytaj więcej: WYROBY BUDOWLANE

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

W Dzienniku Ustaw z 1 lipca 2019 r., pod poz. 1213 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Czytaj więcej: SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

25 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870), uchwalona 15 marca 2019 r.

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU DROGOWYM

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ (2)

W Dzienniku Ustaw z 16 maja 2019 r. pod poz. 916 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Czytaj więcej: PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ (2)

RZECZY ZNALEZIONE

W Dzienniku Ustaw z 15 maja 2019 r. pod poz. 908 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.

Czytaj więcej: RZECZY ZNALEZIONE

ORDYNACJA PODATKOWA

W Dzienniku Ustaw z 14 maja 2019 r. pod poz. 900 opublikowany został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Czytaj więcej: ORDYNACJA PODATKOWA

WSKAŹNIKI: PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

W Monitorze Polskim z 13 maja 2013 r. opublikowany został komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 13 maja 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2019 r. (Dz.U. z 2019, poz. 424).

Czytaj więcej: WSKAŹNIKI: PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE

PODATEK LEŚNY

W Dzienniku Ustaw z 13 maja 2019 r. pod poz. 888 opublikowany został tekst jednolity ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym.

Czytaj więcej: PODATEK LEŚNY

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

W Dzienniku Ustaw z 1 marca 2019 r., pod poz. 409, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej: OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

RACHUNKOWOŚĆ 2019

W Dzienniku Ustaw z 22 lutego 2019 r., pod poz. 351, opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czytaj więcej: RACHUNKOWOŚĆ 2019

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa