KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

16 września 2021 r. weszły w życie przepisy ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491).

Czytaj więcej: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

25 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 124 czerwca 2021 r., poz. 1135).

Czytaj więcej: DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE

PRAWO ENERGETYCZNE_

3 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 18 czerwca 2021 r., poz. 1093).

Czytaj więcej: PRAWO ENERGETYCZNE_

OCHRONA ŚRODOWISKA

20 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 5 lipca 2021 r., poz. 1211).

Czytaj więcej: OCHRONA ŚRODOWISKA

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

22 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 7 lipca 2021 r., poz. 1240).

Czytaj więcej: KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

PANDEMIA COVID-19

23 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1 lipca 2021 r., poz. 1192).

Czytaj więcej: PANDEMIA COVID-19

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

22 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 868).

Czytaj więcej: EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

20 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 720).

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU DROGOWYM

STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

27 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922).

Czytaj więcej: STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

FINANSOWANIE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU ODBUDOWY

29 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 4 maja 2021 r. o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz.U. z 2021 r. poz. 969).

Czytaj więcej: FINANSOWANIE EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU ODBUDOWY

POMOC  SPOŁECZNA

30 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2021 r. poz. 803).

Czytaj więcej: POMOC  SPOŁECZNA

PRAWO O RUCHU_DROGOWYM

1 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 463).

Czytaj więcej: PRAWO O RUCHU_DROGOWYM

KARTA DUŻEJ RODZINY

6 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 952).

Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY

INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

1 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 214 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Czytaj więcej: INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

DOZÓR TECHNICZNY

11 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 272 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Czytaj więcej: DOZÓR TECHNICZNY

AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

17 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 303 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

Czytaj więcej: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

1 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 379 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Czytaj więcej: USUWANIE SKUTKÓW POWODZI

FINANSOWE WSPARCIE RODZIN

4 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 403 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2021 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania.

Czytaj więcej: FINANSOWE WSPARCIE RODZIN

KODEKS KARNY SKARBOWY

5 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 408 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 10 września 1999 r. o Kodeks karny skarbowy.

Czytaj więcej: KODEKS KARNY SKARBOWY

RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 419 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Czytaj więcej: RODZICIELSKIE ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 424 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Czytaj więcej: PRZECIWDZIAŁANIE NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 423 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej: SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

8 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 422 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Czytaj więcej: KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

SIECI PRZESYŁOWE

9 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 428 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Czytaj więcej: SIECI PRZESYŁOWE

SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA PALIWA – TEKST JEDNOLITY

21 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod poz. 133 opublikowany został jednolity tekst ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Czytaj więcej: SYSTEM MONITOROWANIA I KONTROLOWANIA PALIWA – TEKST JEDNOLITY

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa