TRANSPORT KOLEJOWY

Od 30 grudnia 2016 r. obowiązuje Ustawa z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1923).

Celem nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego
(Dz.Urz. UE L 343 z 14.12.2012, str. 32) oraz przepisów wykonawczych: wydanych na jej podstawie:

  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 869/2014 z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.Urz. UE L 239 z 12.08.2014, str. 1);
  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/10 z 6 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 870/2014 (Dz.Urz. UE L 3 z 07.01.2015, str. 34);
  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/171 z 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.Urz. UE L 29 z 05.02.2015, str. 3);
  • Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.Urz. UE L 148 z 13.06.2015, str. 17).
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa