RACHUNKOWOŚĆ

Od 26 stycznia 2017 r. obowiązuje ustawa z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 61).

Celem nowelizacji ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047) jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.Urz. UE L 330 z 15.11.2014, str. 1, z późn. zm).

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa