POSTĘPOWANIE CYWILNE

Od 15 lutego 2017 r. obowiązuje ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 187).

Nowelizacja wynika z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14, w którym Trybunał orzekł, że art. 408 k.p.c. w zakresie, w jakim po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku nie pozwala żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności wynikającej z naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, o którym ostatecznie orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest niezgodny z art. 77 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podważony przepis utraci moc 3 kwietnia 2017 r.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa