WSTĘP MAŁOLETNICH NA SALĘ ROZPRAW

Od 14 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1136).

Nowelizacja stanowi realizację postulatu zawartego w petycji P9-23/16 wniesionej do Senatu 21 marca 2016 r. Autor petycji zwrócił się o wprowadzenie zmiany w art. 95 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.), który stanowi, że na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają - poza stronami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie, a na posiedzenia niejawne mają wstęp tylko osoby wezwane. Zdaniem autora petycji, należy umożliwić osobom małoletnim udział w charakterze publiczności na posiedzeniach jawnych sądów administracyjnych. Zarówno w k.p.c. jak i w p.p.s.a. dodano przepis umożliwiający przewodniczącemu składu orzekającego zezwolenie na obecność na posiedzeniu małoletnim.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa