PRAWO WODNE

Od 9 sierpnia 2022 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549).

Nowelizacja dotyczy dostosowania obowiązujących przepisów, w celu spełnienia przez Polskę w pełni wymagań dyrektywy 91/271/EWG, w szczególności przez wprowadzenie mechanizmów mobilizujących i sankcyjnych, odnoszących się do monitorowania i kontroli indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach reformy B3.1. „Wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich” zawartego w celu B3. „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska”.

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa