KOOPERATYWY MIESZKANIOWE

Od 1 marca 2023 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z dnia 4 stycznia 2023 r. poz. 28).

Celem ustawy jest umożliwienie realizacji inwestycji mieszkaniowych przez grupy obywateli, współdziałających w celu samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Kluczowe rozstrzygnięcia, jakie składają się na zaproponowaną formułę kooperatywy, wskazują, że:

  • w formule tej działają osoby fizyczne (nie przedsiębiorstwa), co do zasady, w liczbie minimum trzech, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, zawartej zgodnie z wymaganiami określonymi ustawowo (art. 5);
  • działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej prowadzi do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych członków kooperatywy lub ich własnych czy przysposobionych dzieci oraz osób z nimi zamieszkujących, zatem są to przedsięwzięcia inwestycyjne, których następstwem, co do zasady, nie będzie obrót nieruchomością i zysk, ale stworzenie miejsca do mieszkania i życia (art. 4);
  • w ramach działania w formule kooperatywy jest realizowana „inwestycja mieszkaniowa”, przy czym przez to pojęcie w kontekście omawianej formuły rozumie się realizowane przez członków kooperatywy (działających w ramach stosownej umowy, stanowiącej podstawę współdziałania w formule kooperatywy mieszkaniowej) przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków tej kooperatywy lub ich własnych lub przysposobionych dzieci oraz osób z nimi zamieszkujących, polegające na: 1) nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie co najmniej jednego budynku wielorodzinnego lub 2) nabyciu nieruchomości gruntowej i budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 3) nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej
  • co najmniej jednym budynkiem i przeprowadzeniu w tym budynku robót budowlanych
Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa