Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Placówki wsparcia dziennego dla dzieci, nazywane zwykle świetlicami środowiskowymi, mają pomagać w szczególności rodzinom, napotykającym trudności w wypełnianiu obowiązków wychowawczych. W ocenie NIK świadczą pomoc adekwatną do potrzeb dzieci i mimo skromnych warunków prawidłowo realizują swoje zadania: ich praca pozytywnie wpływa na rozwój osobowości dzieci, ich postępy w nauce oraz kształtowanie relacji społecznych opartych na wzajemnej pomocy, współpracy i solidarności. Jednak placówki te funkcjonują tylko w 18 proc. gmin w Polsce, co znacznie ogranicza ich dostępność.

Czytaj więcej ...

NIK o realizacji Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Program wspierający napływ inwestycji zagranicznych do Polski miał przyczynić się do wzrostu innowacyjności i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Trudno jednak ocenić, czy cele te są realizowane, bowiem inwestorzy (beneficjenci Programu) zostali zobowiązani jedynie do utworzenia ustalonej w umowach liczby miejsc pracy i poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych. Nie musieli natomiast wykazywać na przykład, czy transferują nowoczesną technologię lub umożliwiają dostęp do niej polskim przedsiębiorcom.

Czytaj więcej ...

NIK o wydatkowaniu funduszy strukturalnych na zwiększenie zatrudnienia

Skontrolowani przez NIK zarządzający programami operacyjnymi prawidłowo przygotowali i realizowali działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zrealizowane w ramach tych programów projekty powiatowych urzędów pracy przyniosły oczekiwane rezultaty: bezrobotni po zakończeniu ich udziału w projektach podejmowali pracę lub rozpoczynali działalność gospodarczą. Działania te, w ocenie NIK, przyczyniały się do osiągania celów unijnej Strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia zatrudnienia.

Czytaj więcej ...

NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

Samorządy powinny zwracać szczególną uwagę na dopasowanie skali i charakteru planowanych inwestycji do rzeczywistych potrzeb lokalnych społeczności. Równie ważne jest odpowiednie planowanie i rzetelne zarządzanie. W przeciwnym wypadku nowe, często wielomilionowe inwestycje nie mają szans przynosić oczekiwanych korzyści lokalnym społecznościom – wskazuje NIK, która sprawdziła, jak cztery gminy Opolszczyzny zarządzały inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich.

NIK przeprowadziła kontrolę zarządzania majątkiem jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim, w ramach której sprawdzono, jak cztery gminy Opolszczyzny: Baborów, Byczyna, Opole i Polska Cerekiew gospodarowały nowopowstałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz instytucjami otoczenia biznesu, których budowa została sfinansowana przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Ustalenia kontroli wskazują, że samorządy nie zawsze potrafiły właściwie wykorzystać nowe projekty i inwestycje z korzyścią dla lokalnych społeczności. Wynikało to zarówno z błędów popełnianych na etapie przygotowania działań inwestycyjnych, jak i z zaniechań, do których dopuszczono już po oddaniu obiektów do użytkowania. W skrajnym przypadku działania podejmowane przez władze Gminy Byczyna nie doprowadziły do utworzenia Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach, pomimo wydatkowania na ten cel kwoty ponad 2,6 mln zł.

Czytaj więcej: NIK o wykorzystaniu samorządowego majątku

NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Funkcjonujący system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzenią, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarządzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjności polskich miast dla inwestorów.

Czytaj więcej: NIK o systemie gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym [analiza NIK]

Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

W Zgromadzeniu Ogólnym delegatów do Związku Miast Polskich 21-22 marca br. w Serocku wzięło udział ponad 250 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich. Spotkanie odbywało się nie tylko w atmosferze obchodów 600-lecia praw miejskich Serocka oraz 100-lecia współpracy i partnerstwa miast, którą zapoczątkował w 1917 roku powstały na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim Związek Miast Królestwa Polskiego, zarejestrowany następnie jako Związek Miast Polskich. Towarzyszył mu duży niepokój o dalszy los samorządów w Polsce.

Czytaj więcej: Związek przeciwko niszczeniu idei samorządności

SMART CITY - założenia i perspektywy.

28 marca 2017 roku w Hotelu Airport Okęcie odbyła się X edycja kongresu:

Nadrzędnym celem wydarzenia było propagowanie idei inteligentnych miast. W konferencji uczestniczyli włodarze polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Przebieg konferencji oraz rozmowy, które wywiązały się podczas Kongresu, świadczą o tym, że zakres tematyczny był dla Państwa interesujący. Nasi eksperci mogli rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, a pytania, tak licznie padające z sali, nie pozostały bez odpowiedzi.

Czytaj więcej ...

NIK o bezpieczeństwie i higienie nauczania w szkołach publicznych

W żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki. Zdarzało się, że dzieci uczyły się w ciasnych salach, przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie. NIK zwraca również uwagę, że uczniowie wciąż narażeni są na dźwiganie ciężkich tornistrów i często nie mają możliwości zostawienia książek i zeszytów w szkole. Zastrzeżenia kontrolerów budzi także zły stan techniczno-sanitarny obiektów szkolnych oraz fakt, że w ponad połowie szkół nie zabezpieczono w komputerach dostępu uczniów do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Czytaj więcej ...

NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

Fundacja im. Stefana Batorego zaprosiła Prezesa NIK na debatę o potrzebie zwiększenia przejrzystości i ograniczenia nadużyć w zamówieniach publicznych. Krzysztof Kwiatkowski przedstawił podczas dyskusji 10 propozycji zmian w prawie, które NIK zdefiniowała w wyniku przeprowadzonych kontroli. Wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi co roku ponad sto miliardów złotych. To jednocześnie jedna z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami sfer funkcjonowania państwa. Wskazują na to - obok informacji Komisji Europejskiej czy CBA - raporty Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej: NIK o potrzebie zmian w ustawie o zamówieniach publicznych

W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

W dniu 21 lutego na spotkaniu strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego doprecyzowane zostały dalsze działania strony samorządowej związane z obroną idei samorządności. Potwierdzamy organizację Forum Samorządowego w dniu 16 marca 2017 roku w Warszawie, przyjęto koncepcję podjęcia inicjatywy na rzecz powołania Obywatelskiego Komitetu Referendalnego „Samorządność”, powołano zespół celem skoordynowania  działań  w obszarze obrony idei samorządności.

Czytaj więcej: W OBRONIE SAMORZĄDNOŚCI - Forum samorządowe w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie

NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK używa danych osobowych z wielką ostrożnością, a ich przetwarzanie obwarowane jest w Izbie wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi regulacjami – podkreślał prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas konferencji zorganizowanej przez GIODO.

Czytaj więcej: NIK chroni dane osobowe obywateli

NIK o bezpieczeństwie na przejściach i przejazdach kolejowo - drogowych

Zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi. Wiele do życzenia pozostawiają także drogi dojazdowe do przejazdów – połowa z nich miała złą nawierzchnię, a przydrożne drzewa i krzewy ograniczały możliwości zauważenia nadjeżdżających pociągów. Nieprawidłowości te dodatkowo zwiększają ryzyko wypadków na przejazdach, choć i tak już stanowią one wysoki odsetek ogółu zdarzeń na kolei (ok. 35 proc.), a liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych z roku na rok rośnie.

Zobacz więcej ...

Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wydział Polityki Miejskiej, Departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Rozwoju zaprasza miasta do składania aplikacji do udziału w ostatnich czterech partnerstwach Agendy Miejskiej UE, których uruchomienie jest planowane w ramach prezydencji maltańskiej w Radzie UE (I połowa 2017 r.). Tematy partnerstw to:

  • Climate adaptation.

  • Energy transition.

  • Innovative and responsible public procurement.

  • Sustainable use of land and Nature-Based solutions.

W celu zgłoszenia chęci udziału w partnerstwie, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej fiszki (w języku angielskim) oraz odesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do 17 stycznia br.

Do każdego partnerstwa zostanie wybrany jeden polski przedstawiciel reprezentujący władze lokalne, którego kandydatura zostanie zarekomendowana prezydencji oraz Komisji Europejskiej. Mając na uwadze rekomendacje z dotychczasowych partnerstw, starający się o członkostwo w partnerstwie powinni być ekspertami w danej dziedzinie oraz liczyć się z koniecznością poświęcenia odpowiedniej ilości czasu i pracy na te działania. Dodatkowym atutem będzie zapewnienie przez potencjalnych partnerów możliwości współpracy i sieciowania z innymi podmiotami zainteresowanymi tym tematem (np. w ramach istniejących sieci, związku czy stowarzyszenia). Wszyscy wnioskodawcy proszeni są o przedstawienie swojego profilu (maksymalnie 2 str.) zgodnie z załączonym szablonem fiszki.

Czytaj więcej: Zaproszenie do partnerstwa - AGENDA MIEJSKA

Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

2 grudnia 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Wschodnie Forum Firm Rodzinnych, którego pomysłodawcami i organizatorami byli Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman oraz Prezes Stowarzyszenia „Aktywna Europa” Mecenas Mariusz Filipek.

Czytaj więcej: Wschodnie Forum Firm Rodzinnych

NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

19 PAŹDZIERNIKA 2016

Samorządy korzystały z operacji finansowych innych niż kredyty i pożyczki bankowe oraz emisja obligacji, ponieważ ich sytuacja finansowa często uniemożliwiała uzyskanie tradycyjnego finansowania bankowego. Operacje te pozwalały na obejście mechanizmów ostrożnościowych i pozyskanie środków na projekty unijne lub kontynuowanie rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Jednak bardzo często korzystanie z usług tzw. parabanków wiązało się z ponoszeniem przez samorządy kosztów istotnie przewyższających koszty rynkowe i prowadziło do nadmiernego zadłużania, a w skrajnych wypadkach do tzw. pętli zadłużania.

NIK wskazuje, że presja na wykorzystywanie usług tzw. parabanków może ulec zwiększeniu, dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających samorządy przed niekontrolowanym zadłużaniem.

Czytaj więcej: NIK o zadłużaniu samorządów w parabankach

Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

W Krakowie w zabytkowym Zakładzie Uzdatniania Wody na Bielanach już po raz piąty wręczono Kryształy PR-u – nagrody za najlepsze kampanie promocyjne w samorządziei administracji państwowej. Podczas uroczystej gali wyróżniono m. in. Urząd Miejski w Gdańsku, Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Dąbrowskie Wodociągi.

Czytaj więcej: Po raz piąty przyznano Kryształy PR-u

NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 wdrożono zgodnie z założeniami, skupiając się na obszarach najbardziej zagrożonych korupcją: ochronie zdrowia, obronności, zamówieniach publicznych i administracji państwowej. W ocenie NIK w ciągu dwóch lat wdrażania Programu nie ustrzeżono się jednak błędów. Nie ustalono m.in. szczegółowych harmonogramów poszczególnych przedsięwzięć, nieprecyzyjnie określono mierniki. Brakowało też skutecznego systemu wymiany informacji i współpracy zarówno pomiędzy realizatorami zadań, jak i między środowiskiem naukowym a sektorem pozarządowym.

Czytaj więcej: NIK o wdrażaniu Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji

NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Liczba gospodarstw domowych podłączanych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej nie rośnie wystarczająco szybko. Wciąż są miejsca, w których nawet połowa nieruchomości korzysta z przydomowych szamb, choć mogłaby i wręcz ma obowiązek podłączyć się do kanalizacji gminnej. NIK wskazuje, że odpowiedzialność za niepodłączenie zakładanej liczby nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej ponoszą gminy. To one nie wykonały szeregu spoczywających na nich obowiązków.

Czytaj więcej: NIK o sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt otwarty Gdańsk - Jak wyjść z mgły niewiedzy?

Jesień 2016 to dobry czas aby wysnuć kilka refleksji. Mijają właśnie trzy lata, odkąd w Urzędzie Miejskim rozpoczęliśmy proces otwierania danych, wdrażania polityki otwartości w urzędzie. Można się pokusić o kilka obserwacji na temat niektórych skutków projektu Otwarty Gdańsk. Na zbliżającej się Konferencji Computerworld Smart City 2016 w Warszawie zamierzam się podzielić takim podsumowaniem, ale jedno zjawisko można wychwycić dopiero po upływie jakiegoś czasu. Tym zjawiskiem są zmiany w kulturze organizacji. Urząd jest organizacją wbrew pozorom podobną do dużych firm, choć nie uczestniczy w konkurencyjnej grze i ma pewien naturalny monopol.

W samorządzie nie pracuję długo, ale powiedzenie Stephena Hawkinga, że - Największym wrogiem wiedzy nie jest ignorancja, tylko złudzenie wiedzy – sprawdza się tu tak samo jak w korporacjach.

W zarządzaniu inwestycjami, problemami, usługami, strategicznymi decyzjami wciąż zbyt często opieramy się na intuicji, plotkach, przekonaniach, sądach ludzi, których uważamy za autorytety. Opieranie się w zarządzaniu miastem na przesłankach tak kruchych, to po prostu strata czasu, pieniędzy i mijanie się z zasadą gospodarności. To trochę jak jazda z taksówkarzem, który do celu przez nas wyznaczonego zmierza trasą, która wydaje mu się najfajniejsza, zamiast najkrótszą. Takie fantazje kierowcy taksówki zwykle maja odzwierciedlenie w wysokim wskazaniu licznika. Aplikacja MyTaxi czy Ubera już na takie fanaberie nie pozwoli, bo pasażer kontroluje na mapie wybraną trasę.

Czytaj więcej: Projekt otwarty Gdańsk - Jak wyjść z mgły niewiedzy?

Kobiece Forum Samorządowe

Z inicjatywy Przewodniczącej Prezydium Kobiecego Forum Samorządowego, Anny Grygierek, członka Zarządu Związku Gmin Wiejskich w dniach 22-23 września 2016r. odbyło się kolejne spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego. Tym razem spotkanie kobiet pełniących funkcję wójtów, burmistrzów, zastępców, sekretarzy czy przewodniczących rad gminnych, odbyło się w Kielcach.

Spotkanie Kobiecego Forum Samorządowego w Kielcach upłynęło pod hasłem „Turystyka na terenach wiejskich- rozwojem gospodarczym”. Panie nie tylko wzięły udział w konferencji, ale również uczestniczyły w wizycie studyjnej.

Panel konferencyjny dostarczył uczestniczkom spotkania wiedzy  dotyczącej rozwoju turystyki. Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mówił o tym jak województwo świętokrzyskie rozwija się pod względem turystycznej atrakcyjności, budując produkt turystyczny.  Przedstawicielki gminy Bieliny – Magdalena Kowalczyk i Dorota Jawor z Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach przedstawiły aspekty aktywizacji społeczno-gospodarczej środowiska lokalnego na przykładzie osady średniowiecznej, produktu turystycznego, z którego słynie gmina Bieliny. Ciekawą perspektywę rozwoju turystyki wiejskiej, na przykładzie rynku francuskiego oraz w ślad za nim idącej Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, tworzącej Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce zaprezentowała Anna Grygierek, członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, Burmistrz Strumienia.

Czytaj więcej: Kobiece Forum Samorządowe

Żywienie uczniów w szkołach publicznych

9 SIERPNIA 2016

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje kontrolę wdrażania zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych. Planuje rozpocząć ją jesienią tego roku w samorządach i szkołach pięciu województw. W centrali Izby odbyło się spotkanie ekspertów, którzy dyskutowali o tym, jak powinny działać szkoły, żeby dobrze wykorzystywać środki publiczne, w tym unijne, przeznaczone na programy żywieniowe, z trwałym pożytkiem dla zdrowia dzieci.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że w  roku szkolnym 2015/2016 wszedł  w życie zakaz sprzedaży niezdrowych  produktów w szkołach, który wywołał wiele kontrowersji a nawet protesty. Zmodyfikowane  miały być także cele programów żywieniowych, których głównym przesłaniem jest kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. W szkołach, przede wszystkim podstawowych, realizowane są programy Owoce i warzywa w szkole, Szklanka mleka. - Na programy te wydatkowano w ostatnim roku budżetowym ok. 250 mln złotych, skorzystało z nich od 11 do 14 tysięcy placówek oświatowych - wyliczał prezes Krzysztof Kwiatkowski. -  Jednocześnie znaczna liczba dzieci korzysta z Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, często także w formie posiłku w szkołach. Program ten, to także znacznie kwoty - około 900 mln rocznie.

Czytaj więcej: Żywienie uczniów w szkołach publicznych

Stanowisko ZGW RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

Związek Gmin Wiejskich RP po wnikliwej analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych negatywnie opiniuje przedłożony do konsultacji publicznej projekt z powodów przedstawionych w załączonym stanowisku.

Czytaj więcej ...

NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Postawione w potrójnej roli: właściciela przedsiębiorstwa, regulatora i przedstawiciela konsumentów samorządy nie wykorzystywały skutecznie swoich uprawnień i nie chroniły mieszkańców przed systematycznym wzrostem cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. W ciągu ośmiu lat ceny te wzrosły o ponad 60 proc., co istotnie odbiegało od poziomu inflacji w Polsce. Także wzrost nakładów na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – choć znaczący – nie był wystarczającym uzasadnieniem skali wzrostu cen.

NIK zwraca uwagę, że obciążenie budżetów domowych konsumentów kosztami dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Polsce należy do najwyższych w Unii Europejskiej i osiągnęło już poziom, powyżej którego zostanie naruszona unijna zasada dostępności cenowej usług.

Czytaj więcej ...

Stanowisko ZGW RP w sprawie Prawa zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie tzw. in-house

Związek Gmin Wiejskich RP jednoznacznie sprzeciwia się zaproponowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej poprawce dotyczącej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie wyłączenia możliwości stosowania zamówień in-house w przypadku odbioru albo odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych objętych tzw. gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi (poprawka nr 109). W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko Związku przesłane do Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,  Komisji Gospodarki i Rozwoju - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministerstwa Rozwoju i Urzędu Zamówień Publicznych.

Czytaj więcej ...

NIK o bezpieczeństwie danych

Stosowane przez skontrolowane podmioty państwowe systemy ochrony danych nie zapewniają ich bezpieczeństwa. Działania realizowane w celu jego zapewnienia są prowadzone opieszale, bez z góry przygotowanego planu, a środki przeznaczane na ten cel są niewystarczające. W efekcie istnieje ryzyko, że działanie istotnych dla funkcjonowania państwa systemów teleinformatycznych zostanie zakłócone, a dane w nich się znajdujące trafią w niepowołane ręce.

Czytaj więcej ...

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa