Gospodarka wodna

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY / SAS 5/2019

11 października 2019 r. do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

SPIS TREŚCI

Dostęp do informacji publicznej przetworzonej w świetle wyroku TK z 18 grudnia 2018 r.

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 2 / 2019

W wydanym pod koniec zeszłego roku wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł o konstytucyjności przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, dotyczących dopuszczalności ograniczenia tego dostępu w przypadku informacji publicznej przetworzonej.

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2018 r. (sygn. SK 27/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) w zakresie, w jakim uzależnia uprawnienie do uzyskania informacji publicznej przetworzonej od wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, jest zgodny z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przywołany przepis art. 3 ust. 1 pkt u.d.i.p. – będący przedmiotem kontroli TK – stanowi, że „Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego”.

POJĘCIE INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZETWORZONEJ

Z uzasadnienia powyższego wyroku można wywieść szereg twierdzeń niezwykle istotnych dla podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. W pierwszej kolejności Trybunał skupił się na pojęciu informacji publicznej przetworzonej. Analizując dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych TK przyjął, że jest to informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany z użyciem dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez niego wskazanych. W konsekwencji informacja przetworzona jest informacją nową (nieistniejącą przed złożeniem wniosku o jej udostepnienie), która zostanie dopiero przygotowana „specjalnie” dla wnioskodawcy wedle określonych przez niego kryteriów. Przy jej wytworzeniu wymagane jest przy tym intelektualne zaangażowanie podmiotu zobowiązanego do jej udostepnienia. W konsekwencji Trybunał przyjął, że jeśli zatem uwzględni się istotę informacji publicznej przetworzonej jako rezultatu określonego działania zmierzającego do jej przygotowania, to należy przyjąć, że przesłanka szczególnej istotności takiej informacji dla interesu publicznego stanowi podstawę podjęcia przywołanych wyżej działań przez podmiot zobowiązany. Tym samym, TK uznał, że proces przetworzenia informacji publicznej w celu jej udostepnienia musi być uzasadniony przesłanką szczególnej istotności dla interesu publicznego.
Trybunał odniósł się również do zarzutu, jakoby przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. był niezgodną przesłanką do odmowy udostępnienia informacji publicznej w świetle przepisu art. 61 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Przepis art. 61 ust. 3 Konstytucji stanowi bowiem, że ograniczenie prawa dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Natomiast zgodnie z przepisem art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

SZCZEGÓLNIE ISTOTNY INTERES PUBLICZNY

Zdaniem Trybunału, ograniczenie określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dotyczące informacji publicznej przetworzonej, odpowiada jednemu z warunków ustanowionych w ww. przepisach Konstytucji RP. Ustawodawca ograniczając w tym zakresie dostęp do informacji publicznej czyni to – w ocenie TK – zgodnie z zasadą proporcjonalności, a w konsekwencji nie można w tym wypadku mówić o łamaniu konstytucyjnych uprawnień obywatela, skoro przedkładając interes publiczny nad interes strony, prawodawca ma na względzie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów państwa i innych podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej.
Trybunał w uzasadnieniu do wydanego wyroku podkreślił przy tym, że w przypadku informacji publicznej przetworzonej nie chodzi o to, by jej udzielenie było jedynie istotne dla interesu publicznego, lecz ma być dla tego interesu publicznego szczególnie istotne, gdyż jej udostępnienie poprzedzone jest procesem tworzenia nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i w takiej postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca. TK powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych zaznaczył bowiem, że proces powstawania informacji przetworzonej skupia podmiot zobowiązany do udzielania informacji publicznej na jej wytworzeniu dla wnioskodawcy, odrywając go tym samym od przypisanych temu podmiotowi kompetencji i zadań i z tego też powodu ustawodawca zdecydował, że proces wytworzenia nowej informacji na podstawie posiadanych dokumentów obwarowany będzie koniecznością wykazania, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.
Mając na względzie powyższą argumentację Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawowe ograniczenie prawa do informacji publicznej przetworzonej znajduje uzasadnienie w potrzebie ochrony porządku publicznego. Ochrona ta byłaby przy tym zdaniem Trybunału iluzoryczna, gdyby każde żądanie udostępnienia informacji angażowało organy do aktywności w zakresie przygotowania informacji publicznej przetworzonej kosztem realizowania przez te organy ich podstawowych kompetencji i zadań.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ A INNE ZADANIA ORGANU

Słusznie przy tym Trybunał podkreślił, że zasadniczo kompetencje organów administracji publicznej pozostają w nierozerwalnym związku z prawami obywateli do szybkiego i sprawnego załatwienia ich spraw, a niemożliwość szybkiego i sprawnego realizowania tych kompetencji w związku z koniecznością zaangażowania sił i środków w celu przygotowania informacji przetworzonej również powinna być brana pod uwagę podczas oceny ustawowej przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego: jako przesłanki ograniczającej dostęp do informacji publicznej przetworzonej. W konsekwencji, zdaniem TK, przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. nie może być odczytywany jako instrument ochrony podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, lecz musi być rozumiany jako instrument ochrony ustawowej praw i interesów prawnych podmiotów, których sprawy rozstrzygane są w ramach podstawowych kompetencji i zadań organów.
W konsekwencji, w nawiązaniu do wyżej przywołanej argumentacji, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej przetworzonej jest nie tylko niezbędne dla ochrony interesu publicznego, ale również jest adekwatnym środkiem do realizacji założonego przez ustawodawcę celu, a ciężar w postaci wykazania przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego nałożony na obywatelu nie jest przy tym nadmiernie dolegliwy, a w konsekwencji nie narusza istoty prawa do informacji publicznej.

Podsumowanie

Wydany przez Trybunał Konstytucyjny wyrok dotyczący udostępniania informacji publicznej przetworzonej z pewnością wpłynie nie tylko na podmioty zobowiązane do jej udostępniania, ale również sądy administracyjne, które badając prawidłowość wydanych w drodze decyzji administracyjnej odmów udostępnienia takich informacji, będą musiały wziąć pod uwagę ustalenia dokonane przez Trybunał. Co prawda, przedstawione orzeczenie TK na pewno nie rozwiąże wszystkich problemów związanych z udostępnianiem informacji publicznych przetworzonych, jednakże może być niezwykle przydatnym narzędziem w zakresie oceny tak charakteru wnioskowanej informacji, jak i tego, czy wnioskodawca w sposób prawidłowy udowodnił po swojej stronie szczególnie istotny interes publiczny.

Mateusz Karciarz
prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu

SPIS TREŚCI

Archiwum2019

2019 1     2019 2      2019 3     

2019 4      2019 05     2019 06

 

 

Archiwum2020

 2020 01      2020 02    3 2020

  

4 2020       5 2020     6 2020

 

 

 

Archiwum2021

 2021 01     2021 2

  

 

 

 

 

Archiwum2018

2018 1     2 2018     3 2018

 

2018 4      2018 5      2018 6

Archiwum2017

2017 1       2017 2       2017 3   

 2017 4     2017 5      2017 6

Skarga do WSA i skarga kasacyjna do NSA. Repetytorium dla aplikantów radcowskich i adwokackich ze zbiorem kazusów

NOWA KSIĄŻKA AUTORSTWA PAWŁA GROŃSKIEGO I MAŁGORZATY MIRON

Zamów już dziś – 20% rabatu*

Absolutnie niezbędna pozycja w biblioteczce każdego praktyka, o charakterze podręcznika dla aplikantów przygotowujących się od strony praktycznej do egzaminu zawodowego. Książka uwzględnia najnowsze zmiany w prawie oraz aktualne orzecznictwo. Pomocna także dla praktykujących adwokatów i radców prawnych jako repetytorium z orzecznictwem w tle.
Unikalna pod względem przystępności języka i formuły oraz esencjonalnego ujęcia problematyki (druga po książce tego typu – również autorstwa Pawła Grońskiego – która pojawiła się na polskim rynku wydawniczym).


PUBLIKACJA ZAWIERA:

 • zasady konstruowania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA
 • zaprezentowany w przystępny sposób opis zarzutów procesowych oraz wniosków składanych do sądu administracyjnego
 • syntetycznie ujęte elementy niezbędne dla skutecznego wywiedzenia skargi
 • obszerny zbiór kazusów z rozwiązaniami


Cena: 110 zł

*rabat do zamówień złożonych do 21 listopada

planowany termin wydania: grudzień 2016 r.


Kontakt: tel/faks: 41 275-60-60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Archiwum 2015

2015 1     2015 2     2015 3     2015 4

 

2015 5      2015 6     2015 7     2015 8

 

2015 9       2015 10     2015 11     2015 12

Archiwum 2014

2014 1     2014 2     2014 03     2014 4

 

2014 5     2014 6     2014 7     2014 8

 

 

2014 9     2014 10     2014 11     2014 12

prenumerata1

DOBRE PRAWO TO SPRAWNY URZĄD
I ZADOWOLENI MIESZKAŃCY!

Serwis Administracyjno-Samorządowy od 18 lat wspiera pracę samorządów poprzez przygotowywanie profesjonalnych porad we współpracy z prawnikami i specjalistami
z poszczególnych dziedzin prawa.

Nasza Baza Porad Samorządowych liczy już ponad 1500 porad, które mogą być wykorzystane
w pracy każdego urzędu i jest dostępna przez 24 godziny na dobę.

Nasz system Bezpłatnych Porad dla Prenumeratorów, w ramach którego w ciągu kilku dni odpowiadamy na indywidualne pytania zadawane przez urzędników, to dodatkowe i bardzo ważne wsparcie dla sprawnego zarządzania w każdym urzędzie.

 

Zamów prenumeratę - Zadaj nam pytanie - Odpowiemy w ciągu kilku dni!

 

POBIERZ KUPON ZAMÓWIENIA

ZAMÓW ON-LINE

 

Dodatkowe informacje:
BIURO OBSŁUGI PRENUMERATORA:
27-200 Starachowice, ul. Murarska 11
tel. 41 275 60 60, tel. kom. 537 330 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

Polityka prywatności

CIASTECZKA (COOKIES)

W ramach serwisu doradcasamorzadu.pl stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z niego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, itp.). Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach przeglądarki. 

DLACZEGO O TYM INFORMUJEMY

22 marca 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego bazującego na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nowym prawem właściciele stron muszą poinformować użytkowników o tym, że ich strona wykorzystuje cookies oraz w jakim celu.

Por.: Art. 173 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), oraz Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012, poz. 1445).

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia określonej strony internetowej. Mogą być tworzone w pamięci urządzenia zarówno przez serwer WWW, jak i przez samą stronę (czyli po stronie urządzenia). Umożliwiają działanie różnych elementów stron, np. liczników, statystyk, zapamiętują preferencje użytkownika (np. wielkość czcionki), itp.

JAKIE CIASTECZKA STOSUJEMY

Nasza strona wykorzystuje cookies, umożliwiające poprawne przekazywanie treści stron z naszych serwerów na Państwa urządzenie końcowe. Zawiera ono wyłącznie informacje, które pozwalają na identyfikację sesji i nazywa się SessionId. Po zaakceptowaniu informacji o używaniu ciasteczek na pasku na górze strony - utworzy się jeszcze jedno stałe ciasteczko z informacją, by komunikat ten nie pokazywał się więcej danemu użytkownikowi (należy kliknąć przycisk "Akceptuję").

 

Archiwum2011

2011 01      2011 02      2011 03      2011 04

 

2011 05      2011 06      2011 07      2011 08

 

2011 09      2011 10      2011 11      2011 12

Archiwum2013

2013 01      2013 02      2013 3      2013 04

2013 05      2013 06      2013 07      2013 08

2013 09      2013 10      2013 11      2013 12

Komunikaty

Zielone światło dla samorządów - żółta kartka dla rządu i parlamentu
Polacy oceniają pracę samorządów i parlamentarzystów

INFORMACJA PRASOWA - 28.05.2013

Samorządy cieszą się dużym poparciem społecznym i stanowią istotną część administracji publicznej. Potwierdzają to najświeższe ogólnopolskie badania opinii publicznej, zrealizowane
w maju 2013 r. przez agencję badawczą PBS, w których Polacy wyrazili swoją opinię na temat działalności samorządów i władzy centralnej. Celem badania było poznanie oczekiwań mieszkańców miast, miasteczek i wsi odnośnie źródeł finansowania samorządów, dalszego rozwoju ich gmin
i opinii, kto - ich zdaniem - za ten rozwój powinien być odpowiedzialny.

W badaniu, przeprowadzonym na zlecenie Związku Miast Polskich przez agencję badawczą PBS, Polacy pozytywnie ocenili działalność samorządów i ich wkład w rozwój społeczności lokalnych. Ponad połowa ankietowanych jest zdania, że samorządy są dobrym gospodarzem spraw lokalnych (62,4% głosów), a także dobrze znają lokalne potrzeby. Te wyniki potwierdzają fakt, że od momentu, kiedy po reformie samorzą-dowej, władze lokalne przejęły na siebie ciężar rozwoju kraju, można zauważyć wyraźny wzrost poziomu inwestycji i jakości życia mieszkańców.

SAMORZĄDY NADAJĄ TEMPO 

Aż 74,7% respondentów udzieliło pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy dostrzegają rozwój swojej gminy lub miasta. Najbardziej jest on dostrzegany przez mieszkańców czterech województw: pomorskiego (88%), śląskiego (81%), małopolskiego (80%) i podkarpackiego (77%). Osoby, które zadeklarowały, że widzą rozwój swojej gminy lub miasta, zapytano dodatkowo o tempo, w jakim powinien odbywać się ten proces. W opinii 65% tej grupy respondentów rozwój powinien być szybszy. Takie zdanie najczęściej wyrażali mieszkańcy woj. łódzkiego (83%), woj. świętokrzyskiego (79%) oraz woj. lubuskiego (78%). Większość Polaków (66%) uważa, że to właśnie działalność samorządów nadaje bieg rozwojowi miast i gmin wiejskich. 

POLACY CHCĄ WIĘCEJ INWESTYCJI

Jedynie 43% płaconych przez Polaków podatków wraca do budżetów lokalnych. Zdaniem większości respondentów (aż 59,7%) ten odsetek powinien być zdecydowanie większy. Respondenci w zdecydowanej większości oczekują także przeznaczenia większych środków finansowych na inwestycje. Takie zdanie reprezentuje aż 81% ankietowanych. Tylko 14,5% jest zadowolona z obecnego poziomu wydatków, a liczba tych, którzy chcieliby ich zmniejszenia, jest znikoma. 
- Polacy chcą więcej inwestycji. My też chcemy dalej rozwijać Polskę, bo naszego kraju nie stać na zatrzymanie inwestycji. Rzecz w tym, że wadliwe ustawodawstwo, z którym walczymy od lat, doprowadziło do zachwiania równowagi finansowej. Sejm nakłada na samorządy dużą liczbę zadań obowiązkowych, których realizacja wymaga coraz większych nakładów finansowych. Jednocześnie poprzez swoje polityczne decyzje zmniejsza dochody własne samorządów. W tej chwili w budżetach gminnych brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje, ale zagrożona jest realizacja zadań bieżących, związanych z obsługą mieszkańców. – komentuje Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich.– Zaproponowaliśmy władzom centralnym proste rozwiązanie – przesunięcie części pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów ich gmin. Jak pokazały badania, tego chcą również mieszkańcy - dodaje Porawski.

Gdyby doszło do zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządowych, w konsekwencji której możliwe byłoby zwiększenie środków finansowych na inwestycje, Polacy najchętniej przeznaczyliby te dodat-kowe pieniądze w pierwszej kolejności na: ochronę zdrowia (69%), na tworzenie miejsc pracy (57,1%) oraz na infrastrukturę drogową (55,6%). Na czwartym miejscu w rankingu celów inwestycyjnych znalazła się oświata (40,8%), a dalej kolejno: pomoc społeczna (20,9%), transport publiczny (18,1%) oraz bezpieczeń-stwo (16,7%). Co ciekawe, ochrona zdrowia była wskazywana najczęściej w większych miastach: od 50 – 200 tys., mieszkańców (75,6%), a także powyżej 200 tys. mieszkańców (75,7%). Natomiast infrastruktura drogowa była zdecydowanie najczęściej wskazywaną kategorią wśród mieszkańców wsi (63,4%).

FUNDUSZE UNIJNE PRIORYTETEM DLA POLAKÓW

Podobnie, jak władze samorządowe, większość Polaków (niezależnie od wieku) uważa, że pozyskanie środ-ków unijnych powinno być dla samorządów ważnym priorytetem. Takiego zdania jest 63% społeczeństwa, z czego fundusze unijne w kategoriach priorytetu postrzegane są stosunkowo najczęściej przez najmłodszą 
i najstarszą grupę wiekową wyróżnioną w badaniu. Co trzeci badany (30%) uważa natomiast, że władza lokalna nie powinna uzależniać rozwoju gminy lub miasta tylko od wsparcia ze strony UE. Polacy chcieliby, aby fundusze pozyskane w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej przeznaczane były przede wszystkim na: tworzenie i ochronę miejsc pracy (69,9%), ochronę zdrowia (69,5%) oraz oświatę (50%).
Aby pozyskać fundusze unijne, samorządy najpierw muszą wyłożyć część środków finansowych z budżetu gminy. Z jakiego źródła mają pochodzić pieniądze na to współfinansowanie? Zapewnienie środków potrzeb-nych do pozyskania funduszy UE, powinno - zdaniem Polaków - odbywać się poprzez dofinansowanie pochodzące z budżetu centralnego – tak łącznie uważa aż 60,3% społeczeństwa. Z tej grupy badanych połowa osób (30,1%) uważa, że władza centralna powinna na ten cel wygospodarować dodatkowe pienią-dze, natomiast reszta grupy (30,2%) postuluje transfer większej części podatku dochodowego płaconego przez mieszkańców gmin, z budżetu centralnego do budżetu lokalnego. Za ostatnią opcją najczęściej głosowali mieszkańcy dużych miast. Jedno jest jednak pewne - Polacy nie chcą, aby samorządy zadłużały się, aby pozyskiwać fundusze unijne. Takie rozwiązanie preferowało jedynie 2,6% ankietowanych.

ŻÓŁTA KARTKA DLA RZĄDU I PARLAMENTARZYSTÓW

Gdzie powinny zapadać kluczowe dla gminy lub miasta decyzje? Społeczeństwo jest w tej kwestii jedno-myślne – na pewno nie powinny one być domeną władz centralnych. Choć władza centralna ma wizję roz-woju całego kraju i większe zasoby, to jedynie 3% Polaków chce jej powierzyć decyzje o rozwoju i przysz-łości swojej najbliższej okolicy. 51% respondentów oczekuje współpracy władzy centralnej z samorząda-mi w kwestii rozwoju lokalnego, a 44%, jest zdania, że sprawy lokalne powinny być w gestii samorządów. 
Jeśli chodzi o prawodawstwo, społeczeństwo dało parlamentarzystom żółtą kartkę. Ponad 60% respon-dentów uznało, że parlamentarzyści nie tworzą prawa, które sprzyja rozwojowi Polski lokalnej. Najbardziej krytyczni w tym względzie byli młodzi Polacy oraz ci w wieku średnim. Co więcej, aż 89% badanych uznało, że parlamentarzyści powinni w większym stopniu współpracować z samorządami przy tworzeniu prawa, dotyczącego funkcjonowania gmin miejskich i wiejskich. Jest to także kolejny dowód na to, że Polacy oczekują lepszej współpracy władzy centralnej z samorządami.
Znacząca większość Polaków uważa, że parlament robi zdecydowanie za mało w zakresie rozwoju Polski lokalnej – tak łącznie uważa aż 76% ankietowanych. Ponad połowa społeczeństwa (55,1%) uważa, że parlamentarzyści powinni bardziej wspierać rozwój Polski lokalnej – z czego dla 43,4% Polaków wsparcie ze strony parlamentu jest zdecydowanie niewystarczające, a 11.7% zupełnie go nie widzi.
- Dzisiaj nie ma już czasu na puste stwierdzenia „trzeba coś zrobić”. Oczekujemy od rządu i parlamentu faktycznego działania oraz merytorycznego, zrównoważonego i profesjonalnego podejścia do kwestii uchwa-lania prawa. W każdej chwili jesteśmy gotowi do rozmowy z parlamentem i rządem, jak przywrócić równowagę w finansach samorządów, żeby możliwy był dalszy rozwój Polski lokalnej – podkreśla Porawski.

****

Wskutek nieprzemyślanych zmian ustawowych, wprowadzonych w latach 2005-2011, polskie gminy, powiaty i województwa tracą co najmniej 8 miliardów złotych rocznie! Najpoważniejszym skutkiem wadliwego ustawodawstwa jest zmniejszenie poziomu inwestycji lokalnych i regionalnych, a więc zahamowanie rozwoju Polski. Zaczyna także brakować środków na realizację bieżących zadań własnych samorządów, czyli na obsługę mieszkańców. W latach 2009-2012 samorządy zrealizowały tysiące inwestycji obejmujących m.in. drogi, transport publiczny, sieci kanalizacyjne, koleje, oczyszczalnie ścieków, szkoły i przedszkola, hale sportowe, sale koncertowe, instytucje kultury, parki i tereny zielone. Ich poziom wynosił ok. 42-44 mld złotych rocznie (podczas gdy inwestycje sfinansowane z budżetu państwa wynosiły tylko 15 mld zł). Dzięki tym inwestycjom wyraźnie zaczął się podnosić poziom życia mieszkańców miast i gmin. Teraz, z zaciągniętym przez władzę centralną hamulcem ręcznym, samorządy będą w stanie utrzymać poziom inwestycji na poziomie zaledwie 19 mld złotych rocznie. To oznacza mniej dróg, mniej inwestycji, mniej miejsc pracy.

Samorządy alarmowały rząd o utracie równowagi w systemie finansów już od 2008 roku. Bezskutecznie. Podobnie jak mieszkańcy nie chcemy, aby dalszy rozwój lokalny dzisiaj się zatrzymał, dlatego w 2012 r. przeprowadziliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem „Stawka większa niż 8 mld”. Z naszej inicjatywy powstał obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach JST, który zakłada:

 • przesunięcie pieniędzy podatników z budżetu centralnego do budżetów gmin, powiatów i województw, poprzez zwięk-szenie udziału w podatku PIT,wprowadzenie nowej, ekologicznej subwencji ogólnej dla gmin, na terenie których występują prawnie chronione obszary 
 • o szczególnych walorach przyrodniczych, co ogranicza lokalne możliwości rozwojoweprzywrócenie zasady rekompensowania ubytków w dochodach własnych JST, będących skutkiem zmian w ustawach. 
 • Projekt znalazł szerokie poparcie społeczne. Zebrano 300 tysięcy podpisów, które przekazano na ręce Marszałka Sejmu we wrześniu 2012 r. Następnie projekt trafił pod obrady Sejmu, który powołał podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektu. W skład komisji wchodzi 13 Posłów. Niestety do chwili obecnej Podkomisja nie podjęła żadnych konstruktywnych działań, ani rozmów z samorządami.

Gra toczy się natomiast o dużo większą stawkę niż 8 MLD. Chodzi o przyszłość Polski, tempo jej rozwoju i możliwość wyko-rzystania kolejnych funduszy europejskich. Z wieloletnich prognoz finansowych, uchwalanych już w reżimie nowej ustawy o finansach publicznych, jednoznacznie wynika, że samorządy nie będą mogły z nich skorzystać, jeżeli ich dochody nie zostaną podniesione do poprzedniego poziomu. Przywrócenie równowagi w finansach samorządowych zapewni także ponownie możliwość rzetelnego wykonywania swoich obowiązków wobec mieszkańców.

Dodatkowe informacje:
Joanna Proniewicz, Związek Miast Polskich, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 601-31-27-41

 

Konferencja "Gospodarka Odpadami" 3-4.06.2013, Warszawa  - RELACJA
III Forum spalania biomasy, 24-25.04.2013, Kraków - RELACJA
IX konferencja BGK dla samorządów - 24.05.2013 - RELACJA

 

Stawki - wskaźniki

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 • minimalne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze: 2600 zł

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

WAŻNE! Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

1. nagrody jubileuszowej;
2. odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
3. wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
4. dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
5. dodatku za staż pracy.

Wyrównanie
Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzenia lub rozkład czasu pracy, obliczone wynagrodzenie pracownika jest niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia, następuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Przy czym, wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

Pracownikom wynagradzanym na podstawie godzinowych stawek wynagrodzenia wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością obliczonego wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu przeliczoną na godzinę pracy.

 • minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług: 17 zł

W przypadku umów wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.
W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.


SKŁADKI ZUS

Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy. W tym okresie podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za pracownika należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niezależnie od tego czy ma on równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń, status ucznia, studenta, emeryta czy rencisty. Część składek ZUS jest finansowana przez pracownika, a część opłaca za pracownika pracodawca:

stawkitab

* Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników
składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń.

** Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się
podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 27b ustawy o PIT): 7,75%.

 


DIETY I RYCZAŁTY Z TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą:

DIETA: 30 zł

WAŻNE! Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania służbowego, w następujący sposób:

1. jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a. mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,
b. od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
c. ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2. jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a. do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
b. ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1. śniadanie - 25% diety;
2. obiad - 50% diety;
3. kolacja - 25% diety.

Ww. zmiejszenia diety stosuje się także w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie.

Dieta nie przysługuje:

 • gdy podróż służbowa trwa krócej niż 8 godzin,
 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
 • gdy w czasie podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni pracownik przebywał w miejscowości swojego stałego lub czasowego pobytu i otrzymał zwrot kosztów przejazdu do tej miejscowości i z powrotem w dniu wolnym od pracy,
 • gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

RYCZAŁT ZA NOCLEG: 45 zł (150% diety);

Ważne! Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
Ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

RYCZAŁT ZA DOJAZDY: 6 zł (20% diety).

Ważne! Ryczałt za dojazdy nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów, a także jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.

Archiwum2012

  2012 12arch     sas112012      sas102012      sas92012   

                   

 sas82012      sas72012      sas62012      sas52012

 

sas42012      sas32012       sas22012      sas12012

 

Kontakt

SKIBNIEWSKI MEDIA

al. Komisji Edukacji Narodowej 96/45, 02-777 Warszawa
Redaktor naczelny: Dariusz Skibniewski  tel. kom. 790 779 232
Redakcja: tel./faks (41) 275 60 60, kom. 537 330 338, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Reklama: tel./faks (41) 275 60 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Biuro Obsługi Prenumeratora: ul. Murarska 11, 27-200 Starachowice
tel./faks (41) 275 60 60, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Współpraca

WSPÓŁPRACA 2013

 

do 30.04.2014

Konkurs Markowy Samorząd - II edycja

Organizator: Wolters Kluwer

 

28-30.05.2014 - Sandomierz

III Konwent Marszałków

 

9-11.04.2014 - Busko-Zdrój

II Konwent Marszałków


27.02.2014 - POZNAŃ

Szkolenie JAK POZYSKAĆ ŚRODKI FINANSOWE DLA GMIN?

5-7.02.2014 - KIELCE

I Konwent Marszałków

27.01.2014 - WARSZAWA

Polsko-Szwajcarskie Forum Gospodarcze
 

12.12 - WARSZAWA

Dni Otwarte Elektronicznego Punktu Kontaktowego
w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013

Organizator: Ministerstwo Gospodarki

 

10.12 - WARSZAWA

Zjazd Specjalistów ds.ocen okresowych

Organizator: PUBLICZNI.PL

9.12 - WARSZAWA

Partycypacja publiczna od kuchni
XIV seminarium w ramach projektu "Decydujmy razem"


5.12 - POZNAŃ

Skutki finansowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Organizator: Miasto Poznań, Związek Miast Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich 

 

3.12. - WARSZAWA

V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Organizator: EDS

 

28-29.11 - WARSZAWA

DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne

Organizator: Res Publika Nowa, Instytut Goethego, Narodowe Centrum Kultury
 

28.11. - WARSZAWA

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PORTALU SAMORZĄDOWEGO

Organizator: CKL Public


21-22.11 - WARSZAWA

XI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Organizator: APEXnet

 

20-21.11 - WARSZAWA

Konferencja Warsaw Dialogue on Scaling-Up Local and Subnational Climate Action

Organizator: URZĄD M.ST. WARSZAWY

 

20.11 - WARSZAWA

konferencja "Samorząd 3.0"

Organizator: Forum Od-nowa

 

19.11 - WARSZAWA

konferencja „Przyszłość miast – Miasta przyszłości

Organizator: THINKTANK

 

14.11 - WARSZAWA

Konferencja „Samorządy lokalne a Unia Europejska - w przeddzień 10-lecia akcesji”

Organizator: ZMP
 

7-8.11 KRAKÓW

XI KONGRES MIAST POLSKICH

Organizator: ZMP

 

16-17.10.2013 - WARSZAWA

XXI edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI 
"NOWE PERSPEKTYWY, NOWE PROBLEMY - STARE UWARUNKOWANIA"

Organizator: Centrum Promocji Informatyki

 

16.10.2013 - WARSZAWA

Dzień Samorządowca w ramach RENEXPO® Poland 2013

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w rozwoju samorządów

 

15-16.10.2013 - SEROCK

XIV Kongres Gmin Wiejskich RP
Organizator: ZGWRP

 

11.10 WARSZAWA

Dialog społeczny w sektorze i przedsiębiorstwach samorządowych

Organizator: ZMP

 

08.10 – WARSZAWA

II FORUM KONTROLERÓW I AUDYTORÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

7-9.10.2013 - POZNAŃ

TARGI GMINA

Organizator: Międzynarodowe Targi Poznańskie

 

7-8.10 - POZNAŃ
Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON

 

3.10 – WARSZAWA

Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie

 

25.09 - WARSZAWA

E-administracja w Polsce - mit czy fakt?

 

16-17.09 - WARSZAWA

Konferencja Edukacja dla wspólnot lokalnych – inspiracje ze współpracy ponadnarodowej

Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

 

16.09 – ON-LINE

DZIEŃ OTWARTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

12-13.09 - GORZÓW WIELKOPOLSKI

V Samorządowe Forum Kultury Związku Miast Polskich

 

3-5.09 – KRYNICA ZDRÓJ

VII FORUM REGIONÓW
XIII FORUM EKONOMICZNE

 

21-23.08 – ZAKOPANE

LUKA FINANSOWA, POMOC PUBLICZNA, TRWAŁOŚĆ I ZMIANY
W PROJEKTACH UNIJNYCH (RPO, POIG, POIŚ, PORPW).
WSKAZÓWKI NA NOWĄ PERSPEKTYWĘ 2014-2020

 

24.06 - WARSZAWA

Samorządowy Lider Zarządzania 2013 - Usługi Społeczne 

 

18.06 - WARSZAWA

Poprawienie jakości życia mieszkańców dzięki polityce mobilności zrównoważonej

 

12.06 - WARSZAWA

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

 

11-13.06 - ŚWIDNICA

IV Ogólnopolski Kongres Regionów

 

7.06 - WARSZAWA

Forum Kontrolerów i Audytorów Zamówień Publicznych

 

4-6.06 - SOSNOWIEC

Targi Usług dla Gmin i Powiatów SAMORZĄD

 

3-4.06 - WARSZAWA

Konferencja „Gospodarka Odpadami”

 

3-4.06.2013 KOŁOBRZEG
9. Forum Samorządowe

 

24.05 – WARSZAWA

Zjazd rzeczników prasowych i specjalistów ds. komunikacji

  

24.05 - WARSZAWA

Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej
jako źródło oszczędności i tworzenia miejsc pracy

 

22-24.05 – KATOWICE

X Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej

 

22-23.05 – WARSZAWA

IX Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast

 

22.05 – POZNAŃ

Rewolucja odpadowa: wyzwanie i szansa dla gmin

 

16-17.05 – ŁĘCZYCA/UNIEJÓW

II Konferencja "Oblicza małych miast"

 

16-17.05 - POZNAŃ

Zgromadzenie Ogólne ZGWRP

 

25-27.04 – MIKOŁAJKI

Konferencja KIGO "Przedsiębiorstwa komunalne w nowym systemie gospodarki odpadami"

 

24-25.04 – KRAKÓW

III Forum Spalania Biomasy

 

17-20.04 - KARPACZ

II Ogólnopolski Kongres Sekretarzy JST

  

17-18.04 – SEROCK

 XX edycja FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI

  

17.04 – WARSZAWA

KONFERENCJA "Zagadnienia finansowe i prawne
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

  

10.04 - WARSZAWA

Konferencja "Samorząd Terytorialny” 

   

8-9.04 – WISŁA

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich 

  

21-22.03 – WARSZAWA

SOS EXPO 2013 MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

  

13-14.03 - WARSZAWA

I Ogólnopolski Kongres Recyklingu 

 

12.03 – CZELADŹ

Warsztaty pt. „Współpraca zagraniczna samorządów lokalnych – teoria i praktyka”

 

8.03 – KIELCE

Konferencja Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego

 

4.03 – WARSZAWA

Konferencja Zielona Gmina - V konferencja z cyklu INNOVATIVE POLAND

 

28.02-1.03 – KOŁOBRZEG

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

 

27.02 – WARSZAWA

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

21.02 – WARSZAWA

Konferencja Linia współpracy

 

20.02 – WARSZAWA

Konferencja "Energia odnawialna szansą dla gmin"

 
15.02 – WARSZAWA

Konferencja na temat konkursu dotacji dla partnerstw
samorządowych w ramach Programu Regionalnego MF EOG 2012-2016

 
14.02 – WARSZAWA

I Konferencja Inwestycyjna Gmin Metropolii Warszawskiej: Miasto-Wizja-Warszawa

 

 

O nas

SKIBNIEWSKI MEDIA

DATA POWSTANIA 1997 rok

Wydawane czasopisma: Serwis Administracyjno-Samorządowy
- poradnik prawno-informacyjny, wydawany od 1996 r.,

docierający do większości urzędów administracji państwowej i samorządowej w Polsce.

 

USŁUGI WYDAWNICZE:

– czasopisma i książki
– materiały reklamowo - promocyjne: broszury, foldery, inserty, pocztówki, plakaty, katalogi, akcydensy, papiery firmowe, ulotki, formularze, segregatory, kalendarze, instrukcje, etykiety, breloczki
– redakcja merytoryczna i techniczna, skład komputerowy (DTP)
– projektowanie graficzne, skanowanie, naświetlanie, montaż
– druk offsetowy (do B2), falcowanie, oprawa (szycie, klejenie), lakierowanie UV
– szybki druk (kserooffset z dostarczonych plików)
– kolportaż, wysyłka

 

 

 

Wzory

WZORY PISM DO POBRANIA:

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ODDANIE
W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE W DRODZE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ -  SAS 2/2021

WZÓR W SPRAWIE PRZYJĘCIA OD POWIATU ZADAŃ W ZAKRESIE PROWADZENIA
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ -  SAS 1/2021

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA ZAKAZU SPRZEDAŻY, PODAWANIA,
SPOŻYWANIA ORAZ WNOSZENIA NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA
 -  SAS 6/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ GMINIE -  SAS 5/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYSTĄPIENIE
GMINY 
DO KONKURSU W RAMACH PROGRAMU -  SAS 4/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK
I SEZONU KĄPIELOWEGO NA TERENIE MIASTA -  SAS 3/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA ROZKŁADU
GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU 
-  SAS 2/2020

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ -  SAS 1/2020


 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI
ZA POBYT W MIESZKANIACH CHRONIONYCH I OŚRODKACH WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH
SCHRONIENIA OSOBOM TEGO POZBAWIONYM, W TYM OSOBOM BEZDOMNYM
 -  SAS 6/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY OBIEKTOWI MIEJSKIEMU -  SAS 5/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA PREZYDENTA MIASTA -  SAS 4/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE STWIERDZENIA PRZEKSZTAŁCENIA
DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO -  SAS 3/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTANOWIENIA POMNIKA PRZYRODY -  SAS 2/2019

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH -  SAS 1/2019


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZANIA

KONSULTACJI Z MIESZKAŃCAMI GMINY - SAS 6/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA
STAWEK PROCENTOWYCH OPŁATY ADIACENCKIEJ -  SAS 5/2018

WZÓR DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ W SPRAWIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH -  SAS 4/2018

WZÓR W SPRAWIE WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA OBSZARZE GMINY -  SAS 3/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA
GMINNEJ RADY SENIORÓW I NADANIA JEJ STATUTU
 -  SAS 2/2018

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA ODWOŁANIE
I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z RADNYM RADY MIASTA -  SAS 1/2018


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA KIEROWNIKA GOPS 

DO ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - SAS 1/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DOSTOSOWANIA SIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW
DO NOWEGO USTROJU SZKOLNEGO
- SAS 2/2017

WZÓR UCHWAŁY RADY MIASTA  W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI PRZEWOZOWE  SAS 3/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DIET DLA SOŁTYSÓW  SAS 5/2017

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DLA OSÓB BEZDOMNYCH  SAS 6/2017


WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE
PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI
- SAS 1/2016

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA
DO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
- SAS 2/2016

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
WYRAŻENIA ZGODY NA OBCIĄŻENIE NIERUCHOMOŚCI
- SAS 3/2016

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ - SAS 4/2016

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE ORGANIZACJI
WSPÓLNEJ OBSŁUGI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
- SAS 5/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY
DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
- SAS 6/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY PRZEDSIĘWZIĘĆ W FUNDUSZU SOŁECKIM - SAS 7-8/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYNAGRODZENIA WÓJTA - SAS 9/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA NAZWY DRODZE WEWNĘTRZNEJ - SAS 10/2016

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATUW SPRAWIE UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA - SAS 11/2016

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSC ZGROMADZEŃ - SAS 12/2016


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOMENDY POLICJI - SAS 1/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE WYBORÓW W SOŁECTWACH - SAS 2/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH - SAS 3/2015

WZÓR UCHWAŁY O ODMOWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE 
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
- SAS 4/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE NAJMU POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO - SAS 5/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI STAWKI CZYNSZU DZIERŻAWNEGO ZA GRUNTY - SAS 6/2015

WZÓR UCHWAŁY O LIKWIDACJI STRAŻY MIEJSKIEJ - SAS 7/2015  

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE ODWOŁANIA DYREKTORA SZKOŁY - SAS 8/2015 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REFERENDUM - SAS 9/2015 

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI WYBORCZYCH - SAS 10/2015 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA - SAS 11/2015

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE WPROWADZENIA
ZASAD RACHUNKOWOŚCI W URZĘDZIE GMINY
- SAS 12/2015


SEKRETARZA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI Z PRAWA PRACY - SAS 1/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE ZBYCIA 

NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU - SAS 2/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO - SAS 3/2014

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO - SAS 4/2014 

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO - SAS 5/2014 

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
UDZIELANIA POMOCY RZECZOWEJ POWIATOWI
 - SAS 6/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO - SAS 7/2014

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA SZEFA OBRONY CYWILNEJ - SAS 8/2014

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY - SAS 9//2014

WZÓR W SPRAWIE UTWORZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO - SAS 10/2014

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WPROWADZENIA CZASOWEGO
ZAKAZU SPRZEDAŻY, PODAWANIA I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH - SAS 11/2014

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU 
W SPRAWIE ZAKAZU DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH
 
- SAS 12/2014


WZÓR DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ REGULAMIN STRZELNICY - SAS 1/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ - SAS 2/2013

WZÓR POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW SEKRETARZOWI GMINY - SAS 3/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE INSTRUKCJI GOSPODARKI KASOWEJ - SAS 4/2013

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYMAGAŃ WOBEC 
PRZEDSIĘBIORCY ZAJMUJĄCEGO SIĘ NIECZYSTOŚCIAMI
- SAS 5/2013

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE DOFINANSOWANIA
FORUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
- SAS 6/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
- SAS 7/2013
 

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY
W SPRAWIE SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA - SAS 8/2013

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY
NA WNIESIENIE MAJĄTKU SPZOZ JAKO APORTU DO SPÓŁKI
- SAS 9/2013

WZÓR UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W SPRAWIE 
ODWOŁANIA WÓJTA (BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA)
- SAS 10/2013

WZÓR ZARZĄDZENIA WÓJTA W SPRAWIE DNIA WOLNEGO W URZĘDZIE - SAS 11/2013

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE OPŁATY ZA USUNIĘCIE POJAZDU
I JEGO PRZECHOWYWANIE NA PARKINGU
- SAS 12/2013


WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI - SAS 12/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE LICZBY PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU - SAS 11/2012

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
- SAS 10/2012

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW POWIATOWEGO
ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- SAS 9/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY NA OKRĘGI WYBORCZE - SAS 8/2012

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- SAS 7/2012

WZÓR UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE KONKURSU OFERT - SAS 6/2012

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU CZYSTOŚCI - SAS 5/2012

WZÓR WNIOSKU O WSTRZYMANIE WYKONANIA DECYZJI - SAS 4/2012

PROJEKT UCHWAŁY O LIKWIDACJI SZKOŁY - SAS 3/2012

WZÓR ZARZĄDZENIA STAROSTY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA
PROGRAMU DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ
- SAS 2/2012

WZÓR WNIOSKU O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE - SAS 1/2012


WZÓR OGŁOSZENIA O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - SAS 12/2011 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W SPRAWIE ZMIANY 
W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU
- SAS 11/2011

WZÓR UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
W SPRAWIE POMOCY FINANSOWEJ DLA GMINY
-  SAS 10/2011

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZRZECZENIU SIĘ MANDATU
RADNEGO PRZEZ OSOBĘ WYBRANĄ NA POSŁA RP
 - SAS 9/2011

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE LIKWIDACJI SZKOŁY - SAS 8/2011

WZÓR UPOWAŻNIENIA STAROSTY DLA DYREKTORA URZĘDU PRACY - SAS 7/2011

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA INFORMACJI ROCZNEJ
O STANIE BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO
- SAS 6/2011

WZÓR UCHWAŁY W SPRAWIE WARUNKÓW I TRYBU
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
- SAS 5/2012

WZÓR UCHWAŁY RADY GMINY W SPRAWIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO - SAS 4/2011

WZÓR UCHWAŁY RADY POWIATU W SPRAWIE PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ - SAS 3/2011

WZÓR UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
- SAS 2/2011

WZÓR ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY (MIASTA)
- SAS 1/2011

 

 

 

- SAS 9/2013

Reklama

REKLAMA NA ŁAMACH SAS

Reklama w Serwisie Administracyjno-Samorządowym to gwarancja dotarcia do osób zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego oraz kilkudziesięciu tysięcy urzędników administracji państwowej i samorządowej.

Nakład: 2300 egz.

Pobierz cennik 

Dodatkowe informacje:

REKLAMA - SKIBNIEWSKI MEDIA
27-200 Starachowice, ul. Murarska 11
tel. 41 275 60 60, tel. kom. 537 330 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Prenumerata

ZAMÓW ON-LINE

POBIERZ KUPON PRENUMERATY NA 2021 ROK W PROMOCYJNEJ CENIE

prenumerata2019poroczna

PRENUMERATA SAS 2021
ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

............................................................................................................................................................................. 

WYDANIE PAPIEROWE ROCZNE: 

Prawo do 2 porad indywidualnych – 642 zł + 8% vat

............................................................................................................................................................................. 

WYDANIE ŁĄCZONE ROCZNE (papierowe + elektroniczne)

Dostęp dla 1 stanowiska pracy + wyd. papierowe 
+ prawo do 3 porad indywidualnch – 812 zł + 8% vat

.............................................................................................................................................................................

WYDANIE ELEKTRONICZNE (indywidualny login i hasło) dostęp ważny do końca 2021 r.

1 DOSTĘP: dla 1 stanowiska pracy + prawo do 2 porady indywidualnej 468 zł + 8% vat

2-5 DOSTĘPÓW: dla 2-5 stanowisk pracy + prawo do 4 porad indywidualnych – 872 zł + 8% vat

6-10 DOSTĘPÓW: dla 6-10 stanowisk pracy + prawo do 6 porad indywidualnych – 1280 zł + 8% vat 

 


*Zamówiona prenumerata SAS nie podlega zwrotowi.

 

"Serwis Administracyjno-Samorządowy" to najważniejszy na rynku specjalistyczny poradnik prawny dla gmin, miast i powiatów, wydawany od 1996 r.

TEMATYKA: "Serwis Administracyjno-Samorządowy" zawiera porady prawne dla kadry i specjalistów administracji publicznej. Znajdują się w nim aktualne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organów jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz przegląd aktów normatywnych mających wpływ na działanie samorządów terytorialnych i urzędów państwowych. Szczególną pozycję w piśmie zajmują praktyczne przykłady rozwiązań problemów i zawiłości prawnych, pojawiających się w urzędach.

ADRESACI: urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe, sejmiki samorządowe, zakłady i przedsiębiorstwa komunalne, ministerstwa i urzędy państwowe.

PROFIL CZYTELNIKÓW: sekretarze, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, radni, pracownicy samorządowi, przewodniczący i szefowie komisji, marszałkowie sejmików, dyrektorzy przedsiębiorstw komunalnych i stowarzyszeń międzygminnych, kadra kierownicza i pracownicy urzędów państwowych.

 

 

Skibniewski Media
PKO BP Warszawa 90 1020 1156 0000 7402 0009 8210

 

Dodatkowe informacje:

BIURO OBSŁUGI PRENUMERATORA:
27-200 Starachowice, ul. Murarska 11
tel. 41 275 60 60, tel. kom. 537 330 338
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa