Uchwała o przystąpieniu do prac nad planem miejscowym musi być precyzyjna

AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY / SAS 6 / 2017

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 20 listopada 2017 r., znak: WNP-I.4131.327.2017.MO stwierdzające nieważność uchwały rady gminy w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości.

Uchwałę tę podjęto na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 14 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm., dalej: u.p.z.p.). Oceniając legalność podjętej uchwały wojewoda zwrócił uwagę na nieprecyzyjność jej tytułu oraz podstawy prawnej. Powołał treść art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 u.p.z.p. i podkreślił, że uchwała intencyjna wszczyna procedurę uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany, a jej wyłącznym przedmiotem jest określenie granic obszaru objętego przyszłym planem (opcjonalnie jego zmianą). W związku z tym brak jest podstaw prawnych by w takiej uchwale regulować przedmiot oraz cel przyszłego planu miejscowego, co rada gminy uczyniła w § 2 spornej uchwały, wykraczając poza zakres upoważnienia ustawowego z art. 14 ust. 1 i 2 u.p.z.p. Ponadto, z treści uchwały nie wynika, która uchwała jest przedmiotem zmiany. Organ nadzoru podkreślił, że skoro intencją rady gminy było dokonanie zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w wyniku którego część zapisów planu zmienianego, w dalszym ciągu będzie obowiązywać, to w podstawie prawnej podjętej uchwały, obok art. 14 ust. 1, winien zostać przywołany art. 27 u.p.z.p. W przypadku zaś, gdy rada zamierzała uchwalić nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to tytuł uchwały, jak i sama treść odwołująca się do sformułowania ,,zmiana” są błędne. Wojewoda mazowiecki uznał, że brak przywołania w podstawie prawnej uchwały, art. 27 u.p.z.p., stanowi o naruszenia tego przepisu i w tym stanie faktycznym nie jest możliwe rozpoczęcie, a następnie kontynuowanie procedury sporządzania zmiany obowiązującego planu miejscowego.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa