SPIS TREŚCI SAS 4/2018

AKTUALNOŚCI

Gospodarka nieruchomościami
Restrukturyzacja zadłużenia JST
Dowody osobiste

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ORZECZNICTWO

Skarga pauliańska – zastosowanie
VAT a przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy przy jej wywłaszczeniu

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Kontrowersje wokół uchwał o obniżaniu wynagrodzeń wójta, burmistrza i prezydenta miasta

ANALIZY I KOMENTARZE

Nowa specustawa w planowaniu przestrzennym
Likwidacja gminy Ostrowice
Projekt nowych zasad limitowania zadłużenia samorządów
Nowelizacja Prawa wodnego z perspektywy samorządu gminnego
Prawna ochrona radnego – funkcjonariusza publicznego
Za wyrządzone swym działaniem szkody urzędnik odpowiada finansowo

TEMAT NUMERU

RODO w samorządzie – wyjaśniamy wątpliwości
Wyznaczanie pracownika gminy na inspektora ochrony danych osobowych
RODO a doręczanie decyzji administracyjnej wielu stronom postępowania

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Skutki niewprowadzenia uchwałą rady gminy odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu
Czy przy zmianie drogi z powiatowej na gminną konieczne są uchwały rady powiatu i gminy?
Oznakowanie miejsc postojowych na drogach publicznych
Jak uzyskać odpis aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości z kancelarii notarialnej, która została zamknięta?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Czy rada gminy może unieważnić własną uchwałę, zaskarżoną do WSA?
Czy organy nadzoru budowlanego mogą działać w ramach uznania administracyjnego?
Materiał dowodowy w sprawie dotyczącej samowoli budowlanej

FINANSE SAMORZĄDU

Opodatkowanie domku holenderskiego wynajmowanego turystom
Czy umowa dzierżawy drukarki jest umową niezbędną dla zapewnienia ciągłości działania jednostki?
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w ramach pomocy de minimis
Czy każdy zadrzewiony grunt jest lasem?

PRAWO PRACY

Tryb zmiany warunków wynagrodzenia zastępcy wójta
Jaka rekompensata dla urzędnika za pracę w niedzielę i święta?
Kandydat na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
Zaległy urlop a zawarcie drugiej umowy o pracę z tym samym pracodawcą
Spóźniona nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ustawodawca opóźnia elektronizację zamówień publicznych
Czy na początku kadencji samorządowej konieczne jest przeprowadzenie audytu zamówień publicznych?
Kryteria selekcji wykonawców a pożyczony potencjał
Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego przy zlecaniu robót budowlanych
Ściągawka z terminów podpisania umowy

 

DODATEK - ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA
NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Gmina płaci za wypadek na szkolnym boisku
Prawa osób niepełnosprawnych
Internet jest miejscem publicznym

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Projekt statutu sołectwa trzeba konsultować z mieszkańcami
Skutki zawiadomienia o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
Usługi i wyżywienie w przedszkolu a VAT
Działalność gospodarcza radnego na mieniu komunalnym
Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY

Zasady najmu lokali z gminnego zasobu
Usytuowanie miejsc sprzedaży alkoholu w gminie
Zagospodarowanie odpadów komunalnych
Regulamin wynagradzania nauczycieli

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Fundusz sołecki – zmiana wykorzystania środków funduszy
Ochrona zabytków – pomoc de minimis
Działalność kulturalna – dotacje 
Zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa