Brak możliwości domagania się zwrotu nadpłaty w VAT po upływie terminu przedawnienia

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 2 / 2018

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20 grudnia 2017 r. w sprawie C-500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o.

Postanowieniem z 19 maja 2016 r. w sprawie I FSK 224/15, Naczelny Sąd Administracyjny skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości o treści: „Czy wyrażone w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 r. - Dz.Urz. U.E. z 26 października 2012 r. Nr C 326) zasady skuteczności i lojalnej współpracy oraz równoważności lub jakakolwiek inna właściwa zasada przewidziana w prawie Unii, przy uwzględnieniu wykładni dokonanej przez Trybunał w wyroku z 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing sp. z o.o. przeciwko dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, sprzeciwiają się w dziedzinie podatku od wartości dodanej przepisom krajowym lub praktyce krajowej, które uniemożliwiają zwrot nadpłaty powstałej w następstwie pobrania należnego VAT niezgodnie z prawem Unii w sytuacji, w której na skutek postępowania władz krajowych, jednostka mogła skorzystać ze swoich uprawnień dopiero po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego”, 20 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na powyżej przedstawione pytanie prejudycjalne NSA i w wyroku w sprawie C-500/16 Caterpillar Financial Services sp. z o.o. stwierdził, że zasady równoważności i skuteczności należy, w świetle art. 4 ust. 3 TUE, interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, tego rodzaju, co przepisy w postępowaniu głównym, umożliwiającym oddalenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku od wartości dodanej (VAT), gdy wniosek ów został złożony przez podatnika po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia, pomimo że z wyroku Trybunału wydanego po upływie owego terminu wynika, że zapłata VAT stanowiąca przedmiot owego wniosku o zwrot nie była należna.
Odpowiedź Trybunału ma doniosłe i istotne znaczenie dla występowania przez wszystkich podatników VAT o zwrot nadpłaty powstałej w tym podatku wskutek pobrania należnego VAT-u niezgodnie z prawem UE. Trybunał jasno wskazał, że wniosek taki może zostać oddalony, gdy podatnik złożył go po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia, nawet w sytuacji, w której z wyroku Trybunału wydanego po upływie terminu przedawnienia wynika, że zapłata VAT stanowiąca przedmiot owego wniosku o zwrot nie była należna.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa