Interpretacja ogólna ministra finansów w podatku rolnym

AKTUALNOŚCI / ANALIZY - KOMENTARZE - SAS 2 / 2018

W interpretacji ogólnej z 2 stycznia 2018 r. odniesiono się do problemu ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz w ustawie z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Zgodnie z omawianą interpretacją, użytki rolne klasy VIz wchodzące w skład gospodarstw rolnych przelicza się na hektary przeliczeniowe według takich samych przeliczników, w danym okręgu podatkowym, jakie zostały określone dla użytków rolnych klasy VI (w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym).
Konieczne było wydanie omawianej interpretacji, bowiem wątpliwości budziło, stosowaniem przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wątpliwym było, czy powierzchnię użytków rolnych klasy VIz należy przeliczać na hektary przeliczeniowe według przeliczników dla użytków rolnych klasy VI (ustalonych w art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym), czy według zasady wynikającej z art. 4 ust. 9 ustawy, w której 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy.
Według Ministerstwa Finansów przedmiotowa interpretacja ważna jest dla celów socjalnych. Użytki rolne klasy VIz są zwolnione od podatku rolnego, jednak liczba hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym jest istotna dla celów socjalnych. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ma znaczenie w przypadku dokumentowania dochodów dla celów przyznawania m.in. zasiłków socjalnych, stypendiów czy świadczeń wychowawczych, otrzymywanych w ramach programu Rodzina 500 plus dla pierwszego dziecka.
Użytki rolne klasy VIz są bardziej podobne do użytków rolnych klasy VI, niż do innych użytków rolnych (dla których przewidziano wyższe przeliczniki). Dlatego nie można gorzej traktować słabszych jakościowo gruntów – oznaczonych klasą VIz – niż gruntów oznaczonych klasą VI. Tym bardziej że w polskim systemie prawa podatkowego podatek rolny nie jest klasyfikowany jako klasyczny podatek majątkowy. Potencjalne przychody osiągane z gruntów klasy VIz są na pewno bardziej zbliżone do potencjalnych przychodów osiąganych z gruntów klasy VI, niż jakiejkolwiek innej.

Adrianna Elżbieta Grzymska-Truksa
radca prawny

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa