Fundusz Dróg Samorządowych

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

25 września 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr UD 127).

Dynamicznie rozwijający się transport drogowy powoduje ciągłe zwiększanie się natężenia ruchu drogowego w Polsce. Oznacza to m.in. utrudnienia dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają drogi o charakterze tranzytowym, dlatego zachodzi potrzeba wyprowadzenia tego ruchu z centrum miejscowości i tym samym usprawnienie systemu komunikacyjnego. W tym celu konieczna jest budowa obwodnic m.in. w ciągu dróg wojewódzkich, jak również udzielenie przez rząd wsparcia w tym zadaniu, które jest zadaniem własnym samorządu województwa. Wsparcie będzie udzielane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (obecna nazwa – Fundusz Dróg Samorządowych), a co za tym idzie w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. poz. 2161, z późn. zm.) należy wyodrębnić nowy rodzaj zadań – zadań obwodnicowych.
Projekt przewiduje ponadto, że kolejnym rodzajem zadań, dofinansowywanych ze środków Funduszu będą tzw. zadania miejskie, czyli budowa lub remont dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych. Zmiana w powyższym zakresie wynika z jednej strony z postulatów samorządów, a z drugiej – jest skutkiem pogorszenia sytuacji ekonomicznej samorządów spowodowanej przez pandemię.
Ponadto proponuje się umożliwienie dofinansowania z Funduszu podkategorii zadań, polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejść dla pieszych. Ze względu na fakt, że są to niewielkie zadania inwestycyjne, samorządy nie miały możliwości uzyskania ich dofinansowania na zasadach ogólnych.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa