Pomoc regionalna 2014–2020

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY - SAS 5 / 2020

30 września 2020 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych skierowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (druk nr RD 212).

Konieczność zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 878) związana jest z końcem okresu jego obowiązywania w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz wydłużeniem przez Komisję Europejską okresu obowiązywania warunków udzielania pomocy regionalnej, określonych w Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.Urz. UE C 209 z 27.7.2013) do końca 2021 r. Wskazane powyżej Wytyczne na lata 2014-2020 zawierają zasady ustalania krajowych map pomocy regionalnej dla poszczególnych państw członkowskich, w których określone są regiony kwalifikujące się do pomocy regionalnej oraz maksymalne intensywności tej pomocy. W przypadku Polski krajowa mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 została zawarta w przedmiotowym rozporządzeniu. Z uwagi jednak m.in. na sytuację spowodowaną epidemią, Komisja Europejska przedłużyła okres obowiązywania Wytycznych na lata 2014-2020 do końca 2021 r. W celu umożliwienia dalszego udzielania przedsiębiorcom pomocy regionalnej w 2021 r. konieczne jest zatem przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa