Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z innych dochodów własnych, nie jest aktem prawa miejscowego

AKTUALNOŚCI / ORZECZNICTWO - SAS 4/2022

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 24 maja 2022 r., nr XIII/909/2022

Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie posiada charakteru aktu prawa miejscowego, jak również obowiązek jej publikacji we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym nie wynika z przepisów szczególnych.

Tak wynika z uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, stwierdzającej nieważność niektórych postanowień uchwały rady miejskiej w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada miejska przedmiotową uchwałą postanowiła o pokryciu w 2022 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (§ 1 uchwały). Wykonanie uchwały powierzono prezydentowi miasta (§ 2). W § 3 uchwały postanowiono, że „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie posiada charakteru aktu prawa miejscowego, jak również obowiązek jej publikacji nie wynika z przepisów szczególnych. Dla kwalifikacji danego aktu jako aktu prawa miejscowego znaczenie decydujące ma charakter norm prawnych i kształtowanie przez te normy sytuacji prawnej adresatów. W przypadku uznania, iż uchwała zawiera normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest ona aktem prawa miejscowego i podlega obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przepis art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych określa katalog aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwalona przez radę miejską uchwała nie mieści się w powyższym katalogu aktów wymienionych w tym przepisie.

SPIS TREŚCI

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa