SPIS TREŚCI SAS 2/2023

AKTUALNOŚCI / PROJEKTY

Drogi publiczne
Bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej
Prawo o ruchu drogowym
Elektrownie szczytowo-pompowe

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY I KOMENTARZE

Skutki wprowadzenia grupy VAT dla jednostek samorządu terytorialnego
Raportowanie o zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej w gminach i powiatach
Statut i zasady działania gminnej rady seniorów
Rada sołecka jako organ doradczy sołtysa w jednostce pomocniczej gminy
Tworzenie prawa miejscowego – jakie zasady obowiązują?
Dystrybucja węgla przez gminy – podsumowanie i wnioski na kolejny sezon grzewczy

RYNEK ENERGII

Zielona energia od PGE dla samorządów

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Samodzielność planistyczna gminy ograniczona jest m.in. wymogami zawartości aktu planistycznego
Rada gminy może zezwolić na picie alkoholu w określonych miejscach publicznych
Montaż urządzenia rekreacyjnego wymaga zgłoszenia staroście,
prezydentowi miasta na prawach powiatu lub wojewodzie

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Termin na udostępnienie informacji publicznej przez powiat nie może być wydłużany
Przedawnienie we wznowieniu postępowania
Odwołanie od decyzji administracyjnej bez szczegółowego uzasadnienia strony skarżącej

FINANSE SAMORZĄDU

Określenie opłaty za udostępnienie informacji publicznej
Udzielanie z budżetu powiatu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku

PRAWO PRACY

Zatrudnienie na stanowisku skarbnika gminy
Najważniejsze zmiany dla pracowników urzędów w 2023 roku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Obowiązek zwrotu gwarancji wadialnej
Decyzja o odtajnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa
Informacja o wyniku postępowania musi być wyczerpująca
Konsekwencje braku wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą
Warunki przetargowe muszą być interpretowane literalnie

 

BIULETYN SAMORZĄDOWCA - SAS 2/2023

ANALIZY SAMORZĄDOWE

Analiza inwestycji komunalnych samorządów – raport BGK
Praca zdalna w urzędzie – wyzwania w świetle nowelizacji Kodeksu pracy
Protesty wyborcze na przykładzie orzecznictwa
Zakres kompetencyjny sekretarza gminy

SĄDY O SAMORZĄDACH

Prezydent miasta zobowiązany jest do udostępnienia informacji,
dotyczącej osób korzystających z noclegów w hotelu, opłaconych przez urząd miasta
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości opracowuje wójt, a nie rada gminy
Zapis w uchwale rady gminy, upoważniający wójta do zawarcia umowy w sprawie udzielenia
pomocy finansowej powiatowi, jest niezgodny z podstawą prawną

Z GMIN, MIAST I POWIATÓW

O odpadach i energii podczas spotkania wójtów i burmistrzów w Kielcach
Sprawozdanie Zarządu ZMP z działalności Związku w 2022 roku
Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

WYDARZENIA SAMORZĄDOWE

V Krajowy Kongres Forów Skarbników
XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Strategia przetrwania czy cywilizacyjnego skoku? – 26. KMWI
„Polska wieś XXI” – zajrzyjmy w przyszłość rolnictwa

 

ORZECZNICTWO I ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE DLA SAMORZĄDÓW - SAS 2/2023

ORZECZNICTWO SN I SĄDÓW POWSZECHNYCH

Określanie wartości nieruchomości w związku
z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Decyzja nadleśniczego wiąże sąd, rozpoznający powództwo
o zapłatę odszkodowania za szkodę łowiecką

ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Opóźnienie wójta w udzieleniu informacji publicznej nie może być
tłumaczone problemami z pocztą elektroniczną gminy

Czy burmistrz może zadecydować o przekazaniu psa odebranego właścicielowi do schroniska?

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODÓW

Komisja rewizyjna nie ma uprawnień do przeprowadzania
kontroli nieprzyjętych w planie pracy komisji

Rada gminy ma obowiązek ustalić konkretną kwotę opłaty
za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku

Uchwała rady powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu 
korzystania ze strzelnicy nie może naruszać przepisów ustawy

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

Nie można nadać uchwale rady gminy dot. zmiany stawek podatku
od środków transportowych wstecznej mocy prawnej

Zapis w uchwale rady gminy, że uiszczona opłata targowa uprawnia
do sprzedaży wyłącznie na miejscu jej pobrania, stanowi nieuprawnioną modyfikację przepisu ustawy

 

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa