SPIS TREŚCI SAS 7-8/2016

AKTUALNOŚCI

Niższe podatki dla przedsiębiorców
Europejski Rejestr Spadkowy
Samorządy otrzymują wsparcie unijne na modernizację rolnictwa
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Wojewoda będzie opiniował celowość wydatków na zdrowie
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
Wiatraki
Znakowanie „Produkt polski”

ORZECZNICTWO

Termin wniesienia skargi do sądu
Radny korzysta z mienia gminnego

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY

Radni nie mają inicjatywy w sprawie przedłużenia umowy najmu
Rada gminy nie może zakazać gry na automatach

PRZEGLĄD LEGISLACYJNY

ANALIZY

Prokuratura przeciwko płatnemu parkowaniu w sobotę
Tymczasowe janosikowe
Projektowane zmiany w K.P.A.
Spółki komunalne pod kontrolą RIO?

KOMENTARZE

Gminne relacje dłużnik – wierzyciel w praktyce

TEMAT MIESIĄCA

Nowe fundusze sołeckie na 2017 rok

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU

Łączenie mandatu wójta z funkcją prezesa gminnego związku OSP
Czy spółka komunalna może pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Przekazanie świetlicy wiejskiej stowarzyszeniu
Skład komisji rewizyjnej
Czy z osobą skazaną wybraną na wójta można nawiązać stosunek pracy?
Przetarg na nieruchomość objętą postępowaniem
Podwójne wynagrodzenie radnego – pracownika

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Ograniczenie czasowe do stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy?
Obliczanie trzyletniego terminu przy zawieszeniu postępowania
Wyłączenie pracownika z udziału w postępowaniu po uchyleniu decyzji przez sąd
Uchwała sądu nie jest przesłanką do wznowienia postępowania
Zmiana adresu do doręczeń a ponowne wysłanie decyzji
Sprzedaż napojów alkoholowych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym
Czynności gminy wobec dłużników alimentacyjnych
Wątpliwości w sprawie zapisów art. 12 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej

FINANSE SAMORZĄDU

Podatek od nieruchomości dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie
Nagrody pieniężne dla policjantów w klasyfikacji budżetowej
Obowiązek raportowania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego
Fundusz pracy a centralizacja rozliczeń podatku VAT
Różna kwota rat podatku od środków transportu

POWIATY

Starosta wydaje pozwolenie na zbieranie odpadów
Ustalenie nielegalnego użytkowania obiektu
Starosta rozstrzyga o opłatach za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

PRAWO PRACY

Godziny nadliczbowe kierownika USC
Odpracowanie dnia wolnego od pracy przez osoby niepełnosprawne?
Zawieranie umów okresowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ograniczenie znaczenia kryterium ceny w postępowaniach przetargowych
Negocjacje z ogłoszeniem
Brak jednoznaczności zapisów umowy należy interpretować na korzyść wykonawcy
Unieważnienie przetargu a interes publiczny
Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący korzystania z potencjału podmiotu trzeciego
Jawność ofert obowiązuje również w przypadku zamówień poniżej 30.000 euro
Nadzoru autorskiego nie musi sprawować projektant
Klauzule społeczne w zamówieniach o wartości do 30.000 euro

Wydawca: SKIBNIEWSKI MEDIA, Warszawa